THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỪ LÁ VÀ CÀNH LOÀI BÁCH TÁN ĐÀI LOAN (TAIWANIA CRYPTOMERIOIDES HAYATA) Ở LÀO CAI | Thái | TNU Journal of Science and Technology

THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TINH DẦU TỪ LÁ VÀ CÀNH LOÀI BÁCH TÁN ĐÀI LOAN (TAIWANIA CRYPTOMERIOIDES HAYATA) Ở LÀO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/11/21                Ngày hoàn thiện: 29/11/21                Ngày đăng: 30/11/21

Các tác giả

1. Trần Huy Thái, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
2. Nguyễn Thị Hiền, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
3. Đinh Thị Thu Thủy, Viện Hóa học các Hợp chất Thiên nhiên - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
4. Đào Việt Hùng, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
5. Vũ Thị Thu Lê Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Tinh dầu từ lá và cành của loài Bách tán Đài Loan (Taiwania crypomerioides) thu mẫu tại Văn Bàn, Lào Cai, được chưng cất bằng phương pháp lôi cuốn hơi nước hồi lưu. Hàm lượng tinh dầu từ lá và cành loài Bách tán Đài Loan đạt 0,14 % và 0,18% (theo nguyên liệu khô không khí). Tinh dầu có màu vàng nhạt, nhẹ hơn nước. Bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC/MS), 47 hợp chất từ tinh dầu lá loài Bách tán Đài Loan đã được xác định, những thành phần chính của tinh dầu gồm: α-pinene (36,84%), limonene (27,04%), α-terpinyl acetate (3,44%), spathulenol (3,48%) và δ-cadinene (1,83%);  44 hợp chất từ tinh dầu của cành loài Bách tán Đài Loan đã được xác định, những thành phần chính của tinh dầu gồm: α-pinene (44,24%), limonene (27,19%), α-terpinyl acetate (2,64%), spathulenol (2,58%) và epi-α-cadinol (1,34%). Đây là dẫn liệu mới về thành phần hóa học của tinh dầu lá và cành loài Bách tán Đài Loan ở Việt Nam.


Từ khóa


Tinh dầu; Bách tán Đài Loan; α-pinene; Limonene; α-terpinyl acetate; Lào Cai

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] R. Schmid, “The distribution, morphology and classification of Taiwania (Cupressaceae)”. An unpublished manuscript (1941) by John Theodore Buchholz (1888- 1951),” Taiwania, vol. 58, no. 2, pp. 85-103, 2013.

[2] J. M. Kalwij and M. Palmer, “Review of “The Plant List, a working list of all plant species”,” Journal of Vegetation Science, vol. 23, no. 5, 2012, doi: 10.1111/j.1654-1103.2012.01407.x.

[3] H. T. Nguyen, L. K. Phan, L. T. D. Nguyen, P. Lan Thomas, A. Farjon, L. Averyanov, and J. Regarodo, Vietnamese Pine studying conservation status 2004. Social Labor Publishing House, 2005.

[4] L. K. Phan, T. V. Pham, L. K. Phan, J. Regalado, L. V. Averyanov, and B. Maslin, “Native conifers of Vietnam- a review,” Pak. J. Bot, vol. 49, no. 5, pp. 2037-2068, 2017.

[5] L. T. D. Nguyen and P. lan Thomas, Conifers in Vietnam. World Publishers, 2004.

[6] The set Science and Technology, Vietnam Institute of Science and Technology, Vietnam Red Book, Part II, Plants. Publishing House of Natural Science and Technology, pp. 533-534, 2007.

[7] M. D. La, C. D. Luu, H. M. Tran, T. T. Nguyen, T. P. Nguyen, T. H. Tran, and B. K. Ninh, Essential oil plant resources in Vietnam, Episode 1, Agriculture Publishing House, 2001.

[8] C. L. Ho, S.-S. Yang, and T.- M. Chang, “Composition, antioxidant, antimicrobial and anti wood-decay fungal activities of the twig essential oil of Taiwania cryptomerioides from Taiwania,” Natural product communications, vol. 7, no. 2, pp. 261-264, 2013.

[9] S. T. Chang, S. S. Cheng, and S. Y. Wang, “Antitermitic activity of essential oils and compositions from Taiwania (Taiwania cryptonerioides),” Journal Chemical Ecology, vol . 27, no. 4, pp. 717-724, 2001.

[10] S. –T. Chang, S. –Y. Wang, Y. – C. Su, S.- L. Huang, and Y.-H. Kuo, “Chemical constituents and mechanisms of discoloration of Taiwania (Taiwania cryptomerioides Hayata) heartwood,” Holzforschung, vol. 53, pp. 142-146, 1999.

[11] R. P. Adams, Identification of essential oil components by gas chromatography/quadrupole mass spectroscopy. Allured Publishing Corporation, 2004.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5228

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved