MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP TRONG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRIPLE HELIX TẠI VIỆT NAM | Hà | TNU Journal of Science and Technology

MỐI QUAN HỆ GIỮA TRƯỜNG ĐẠI HỌC - DOANH NGHIỆP TRONG NGHIÊN CỨU, CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ VÀ ỨNG DỤNG MÔ HÌNH TRIPLE HELIX TẠI VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

Nguyễn Việt Hà Email to author, Vụ Kế hoạch – Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo

Tóm tắt


Mối quan hệ giữa trường đại học – doanh nghiệp trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ là quá trình tất yếu để đáp ứng nhu cầu đổi mới và phát triển cho cả hai bên. Nhiều thành tựu nghiên cứu từ trường đại học được ứng dụng thành công tại các doanh nghiệp đem lại doanh thu và lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, mối quan hệ này chưa thực sự phát triển so với tiềm lực và kỳ vọng của các bên liên quan do các rào cản phát sinh từ bên ngoài mối quan hệ mà bản thân các bên không thể tự khắc phục và giải quyết được. Để thúc đẩy mối quan hệ này rất cần bên thứ ba là cầu nối tạo mội trường thuận lợi cho các bên phát triển.Bài viết này sẽ phân tích rõ bản chất của mối quan hệ, những lợi ích, rào cản khách quan, chủ quan liên quan đến mối quan hệ để từ đó tìm ra một mắt xích quan trọng nhằm thúc đầy mối quan hệ này phát triển.

Từ khóa


Mối quan hệ, trường đại học, doanh nghiệp, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, Triple Helix

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Katz J. S. and Martin B. R., “What is research collaboration?”, Research Policy, 26, pp. 1-18, 1997.

[2]. Saffu K. and A. Mamman, "Contradictions in international tertiary strategic alliances: The case from down under", The International Journal of Public Sector Management, Vol. 13, No. 6, pp. 508-518, 2000.

[3]. Cẩm nang hợp tác trường ĐH và DN trong ĐH định hướng nghề nghiệp ứng dụng, POHE (2016).

[4]. José Guimón, Promoting University-Industry Collaboration in Developing Countries, The innovation policy platform, 2013.

[5]. Koschatzky K. and Stahlecker T., “New forms of strategic reseach collaboration between firms and universities in the Germen research system”, International Journal of technology Transfer and Commercialization, 9, pp. 94-110, 2010.

[6]. Santoro M., Success breeds success: the linkage between relationship intensity and tangible outcomes in university industry collaboratives ventures, 2000.

[7]. Đinh Văn Toàn, “Hợp tác ĐH – DN trên thế giới và một số gợi ý cho Việt Nam”, Tạp chí khoa học ĐHQGHN: Kinh tế và Kinh doanh, Tập 32, Số 4 (2016), tr. 69-80, 2016.

[8]. Lê Trọng Hiếu và các cộng sự, Đề tài nghiên cứu cấp Bộ về mối liên kết giữa trường ĐH – DN trong nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, 2017.

[9]. Nguyễn Thị Thu Hằng, Mối quan hệ giữa DN và trường ĐH, viện nghiên cứu: một nghiên cứu tại Việt Nam, Luận án tiến sĩ quản trị kinh doanh tại Trường ĐH Bách Khoa thuộc ĐH quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

[10]. Phạm Hồng Trang, “Liên kết giữa TĐH với viện nghiên cứu và DN trong hoạt động khoa học và công nghệ”, JSTPM, Tập 6, Số 1, 2017.

[11]. Ron Sanchez, “Strategic flexibility in product competition”, strategic maanagement Journal, 16 (S1), pp. 135-159, 1995.

[12]. Association of Technology Managers, "Common questions and answers about technology transfer", 12(2), pp. 30-32, 2000.

[13]. Alan Gilbert và Lawrence Doole, University-industry collaboration: Grafting the entrepreneurial paradigm onto academic structures European Journal of Innovation Management 10(3), pp.316-332, August 2007.

[14]. Aaron J. Shenhar, “The PROMIS Project: Industry and University Learning Together”, Int. J. Technology Management, 8, pp. 611-621, 1993.

[15]. Vedovello C., “Firms’ R&D activity and intensity and the university-enterprise partnerships”, Technological Forecasting and Social Change, 58, 3, pp. 215–226, 1998.

[16]. Etzkowitz H., Leydesdorff L., “The dyna mics of innovation: from national system and mode 2 to a triple helix of university industry government relations”, Research Policy, 29, pp. 109-123, 2000.

[17]. Etzkowitz H., “Technology transfer: The second academic revolution”, Technology Access Report, 6, pp. 7-9, 1993.

[18]. Etzkowitz H. and Leydesdorff L., "The Triple Helix - University-Industry- Government Relations: A Laboratory for Knowledge Based Economic Development." Theme paper for the Triple Helix Conference, Amsterdam, Netherlands. Available from: < http://users.fmg.uva.nl/lleydesdorff/th1/index.htm, 1995.

[19]. Etzkowitz H., “Research groups as “quasifirms”: the invention ò the entrepreneurial university:, Research Poplicy, 3, pp. 109-121, 2003.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved