QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM | Hòa | TNU Journal of Science and Technology

QUAN ĐIỂM HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ CỦA PHỤ NỮ TRONG CÁCH MẠNG VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

Nguyễn Thị Thu Hòa Email to author, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt


Vượt qua những hạn chế của tư tưởng truyền thống lạc hậu, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhìn thấy vai trò quan trọng của người phụ nữ trong cách mạng Việt Nam, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến cách mạng xã hội chủ nghĩa. Phụ nữ Việt Nam đóng vai trò là lực lượng quan trọng trong cách mạng Việt Nam; có những ưu điểm và khả năng bình đẳng với nam giới của phụ nữ trong các công việc xã hội; phụ nữ tham gia công cuộc giải phóng đất nước, xây dựng đất nước cũng là hướng tới giải phóng bản thân người phụ nữ. Những quan điểm đúng đắn của Người cho đến ngày nay vẫn còn giá trị hết sức to lớn trong việc thực hiện bình đẳng nam nữ, phát huy tiềm năng to lớn của người phụ nữ và đấu tranh giải phóng phụ nữ.

Từ khóa


Bình đẳng, cách mạng Việt Nam, giải phóng phụ nữ, Hồ Chí Minh, vai trò.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. C. Mác và Ph. Ăngghen, Toàn tập, tập 21, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 2, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[3]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 1, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[4]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 7, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[5]. Theo số liệu tại trang web http://dbqh.na.gov.vn của Văn phòng Quốc hội, tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa I (1946 - 1960) là 13/416 (3,13%). Tỉ lệ nữ Đại biểu Quốc hội trong các khóa sau ngày càng tăng và cho đến nay tỉ lệ nữ đại biểu Quốc hội Khóa XIV (2016 - 2021) là 132/494 (26,72%).

[6] Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[7]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 12, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011.

[8]. Đỗ Hoàng, “Thực trạng định kiến đối với vai trò của nam giới và phụ nữ trong gia đình”, Tạp chí Tâm lý học, số 11(92), tr. 10-15, 2006.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved