CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI | Hương | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH THỰC HIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/11/21                Ngày hoàn thiện: 31/12/21                Ngày đăng: 31/12/21

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Mai Hương Email to author, Trường Đại học Kinh tế - ĐH Quốc gia Hà Nội
2. Bùi Thị Sen, Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam

Tóm tắt


Chuyển đổi số trong kỷ nguyên công nghiệp 4.0 sẽ cải thiện khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, đồng thời thúc đẩy khả năng của họ để đưa ra quyết định tối ưu cho doanh nghiệp của mình. Vì vậy, nếu doanh nghiệp không nghĩ đến việc chuyển đổi của mô hình kinh doanh của mình theo hướng số hóa, họ sẽ bị các đối thủ vượt mặt và giảm khả năng cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế hiện nay các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội vẫn đang gặp không ít khó khăn trong quá trình chuyển đổi số. Vậy những yếu tố nào ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số của doanh nghiệp nhỏ và vừa? Nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích hồi quy dựa trên số liệu được khảo sát từ thông tin của 97 doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Hà Nội nhằm xác định các yếu tố ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng các yếu tố: Mục tiêu của doanh nghiệp; Chiến lược chuyển đổi số của doanh nghiệp; Cơ sở hạ tầng công nghệ; Năng lực tài chính của doanh nghiệp; Trình độ sử dụng công nghệ có ảnh hưởng đến ý định thực hiện chuyển đổi số trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn nghiên cứu với mức độ ảnh hưởng lần lượt là 0,832; 0,349; 0,130; 0,112; 0,100. Từ kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp có thể xây dựng cho mình một lộ trình chuyển đổi số phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Từ khóa


Chuyển đổi số; Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Công nghệ; Ý định thực hiện chuyển đổi số; Chiến lược chuyển đổi số

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] Microsoft, Unlocking the economic Impact of digital transformation in Asia Pacific, Report of Microsoft Asia Digital Transformation Study, 2018

[2] T. Bauernhansl, “Die Vierte Industrielle Revolution,” In B. Vogel- Heuser, T. Bauernhansl, M. ten Hompel (eds.), Handbuch Industrie 4.0 Bd.4. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2017, pp. 1-31.

[3] N. Urbach and M. Röglinger, Introduction to Digitalization Cases: How Organizations Rethink Their Business for the Digital Age in Digitalization Cases, Cham: Springer International Publishing, 2019, pp. 1-12.

[4] H. M. Nguyen, “Digital transformation in the oil and gas industry: Situation and prospects in Vietnam,” Journal Petrovietnam, vol. 12, pp. 4-11, 2020.

[5] H. G. Pham, “Digital transformation: nature, practice and application,” Journal Petrovietnam, vol. 12, pp. 12-16, 2020.

[6] T. N. Vu,Digital transformation in Vietnamese enterprises: Current situation and challenges,” Vietnam trade and industry review, vol. 12, pp. 110-115, 2021.

[7] H. H. Vo, “Digital transformation of the tourism business and service business in Da Nang city today,” DTU Journal of Science and Technology, vol. 3, no. 46, pp. 80-88, 2021

[8] D. Sang, “Supporting Enterprises in digital transformation,” Topic information: Science, technology and innovation, vol. 3, pp. 12-16, 2021.

[9] B. G. Tabachnick and L. S. Fidell, Using Multivariate Statistics (3rd ed.). New York: Harper Collins, 1996.

[10] B. Ottesjo, S. Nytrom, D. Nafors, J. Berglund, B. Johansson, and P. Gullander, A Tool Holistic Assessment of Digitalization Capabilities in Manufacturing SMEs, 53rd CIRP Conference on Manufacturing Systems, 2020.

[11] S. Gamache, G. Abdul-Nour, C. Baril, “Development of a Digital Performance Assessment Model for Quebec Manufacturing SMEs,” 29th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2019), Limerick, Ireland, June 24-28, 2019.

[12] M. Liborio Zapata, L. Berrah, and L. Tabourot, “Is a digital transformation framework enough for manufacturing smart products? The case of Small and Medium Enterprises,” International Conference on Industry 4.0 and Smart Manufacturing (ISM 2019), Procedia Manufacturing, vol. 42, pp. 70-75, 2020.

[13] M. C. Genesta and S. Gamache, “Prerequisites for the Implementation of Industry 4.0 in Manufacturing SMEs,” 30th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM2021) 15-18 June 2021, Athens, Greece, Procedia Manufacturing, vol. 51, pp. 1215-1220, 2021.

[14] S. Peillon and N. Dubruc, “Barriers to digital servitization in French manufacturing SMEs,” 11th CIRP Conference on Industrial Product-Service Systems, IPS2 2019, Zhuhai & Hong Kong, China, 29-31 May 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5263

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved