VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN | Nghĩa | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA CÔNG TÁC GIẢNG DẠY CÁC MÔN LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TRONG VIỆC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN LÝ TƯỞNG CÁCH MẠNG CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẢNH SÁT NHÂN DÂN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 03/04/19                Ngày đăng: 28/03/19

Các tác giả

Trần Minh Nghĩa Email to author, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt


Đối với sinh viên Công an nhân dân nói chung vấn đề hình thành lý tưởng cách mạng có ý nghĩa to lớn. Đây là thế hệ chiến sỹ Công an nhân dân tương lai; là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự; những người có trách nhiệm bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước. Để hình thành lý tưởng cách mạng cho sinh viên Công an nhân dân, công tác giảng dạy các môn lý luận chính trị có vai trò quan trọng. Để phát huy được vai trò của mặt công tác này, cần phải chú ý đảm bảo tính chính xác, khách quan, cập nhật của những tri thức cần truyền đạt; phát huy vai trò nêu gương của người giảng viên; không ngừng bồi dưỡng, phát triển phẩm chất và năng lực học tập của sinh viên; phát huy mối quan hệ phối hợp với các đơn vị khác trong việc giáo dục, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng của sinh viên.

Từ khóa


Công an nhân dân, Giảng dạy, Lý luận chính trị, Lý tưởng cách mạng, Sinh viên

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Giáo trình Tâm lý học đại cương, Nxb Công an nhân dân, Thành phố Hồ Chí Minh, 2010.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 14, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

[3]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

[4]. Quốc Hội, Luật Giáo dục, http://angiang.edu.vn/van-ban-cong-van/van-ban-so-gd-dt/luat-giao-duc-20052.html, 2005.

[5]. Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, https://e-ict.gov.vn/laws/detail/Nghi-quyet-Hoi-nghi-Trung-uong-8-khoa-XI-ve-doi-moi-can-ban-toan-dien-giao-duc-va-dao-tao-148/.

[6]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved