NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ CỔNG PHUN CHO KHUÔN ÉP NHỰA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM | Long | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU TỐI ƯU HÓA VỊ TRÍ CỔNG PHUN CHO KHUÔN ÉP NHỰA ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/11/21                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 16/05/22

Các tác giả

1. Trịnh Văn Long, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
2. Hoàng Tiến Dũng Email to author, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
3. Lê Thái Sơn, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh
4. Lê Nho Sơn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội
5. Đinh Ngọc Sơn, Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tóm tắt


Cổng phun là vị trí dòng nhựa nóng chảy được phun trực tiếp vào lòng khuôn để tạo hình sản phẩm. Vị trí cổng phun có ảnh hưởng lớn đến khả năng điền đầy vật liệu trong lòng khuôn và chất lượng sản phẩm vì có liên quan việc đến định hướng dòng chảy trong lòng khuôn. Các khuyết tật không mong muốn có thể tạo ra trong quá trình ép phun liên quan đến việc lựa chọn vị trí cổng phun như: đường hàn, cong vênh, và hiện tượng co ngót. Do đó vị trí cổng phun là một trong những tiêu chí quan trọng nhất để điều khiển chất lượng của sản phẩm ép phun. Bài báo trình bày một phương pháp mô phỏng số hóa để tìm ra vị trí cổng phun tối ưu trong thiết kế khuôn ép nhựa để làm giảm các khuyết tật và nâng cao chất lượng sản phẩm trong quá trình ép phun các sản phẩm nhựa. Các khuyết tật trên sản phẩm nhựa được phân tích và giảm thiểu thông qua việc sử dụng công cụ mô phỏng số có sự trợ giúp của máy tính. Thông qua phương pháp này, vị trí cổng phun tối ưu được lựa chọn, các khuyết tật trên sản phẩm dễ dàng được phát hiện và kiểm soát, chất lượng sản phẩm ép phun được cải thiện.

Từ khóa


Cổng phun; Sản phẩm nhựa; Khuôn ép nhựa; Tối ưu hóa; Mô phỏng số

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] Y. C. Lam, G. A. Britton, and D. S. Liu,"Optimisation of gate location with design constraints,"The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,vol. 24, pp. 560-566, 2004.

[2] I. Pandelidis and Q. Zou,"Optimization of injection molding design. Part I: Gate location optimization,"Polymer Engineering & Science,vol. 30, pp. 873-882, 1990.

[3] B. H. Lee and B. H. Kim,"Automated Selection of Gate Location Based on Desired Quality of Injection-Molded Part," Polymer-Plastics Technology and Engineering,vol. 35, pp. 253-269, 1996.

[4] W.-B. Young, "Gate Location Optimization in Liquid Composite Molding Using Genetic Algorithms,"Journal of Composite Materials,vol. 28, pp. 1098-1113, 1994.

[5] F. Ratle, V. Achim, and F. Trochu, "Evolutionary operators for optimal gate location in liquid composite moulding,"Applied Soft Computing,vol. 9, pp. 817-823, 2009.

[6] C.-Y. Shen, X.-R. Yu, Q. Li, and H.-M. Li,"Gate Location Optimization in Injection Molding By Using Modified Hill-Climbing Algorithm,"Polymer-Plastics Technology and Engineering,vol. 43, pp. 649-659, 2004.

[7] R. Mathur, S. G. Advani, and B. K. Fink, "Use of genetic algorithms to optimize gate and vent locations for the resin transfer molding process,"Polymer Composites,vol. 20, pp. 167-178, 1999.

[8] A. Gokce, K.-T. Hsiao, and S. G. Advani,"Branch and bound search to optimize injection gate locations in liquid composite molding processes," Composites Part A: Applied Science and Manufacturing,vol. 33, pp. 1263-1272, 2002.

[9] X. Y. Huang, D. Q. Li, and Q. Xu,"Gate Location Optimization in Injection Molding Based on Empirical Search Method,"Materials Science Forum, vol. 575-578, pp. 55-62, 2008.

[10] H. Hassan, N. Regnier, and G. Defaye,"A 3D study on the effect of gate location on the cooling of polymer by injection molding,"International Journal of Heat and Fluid Flow,vol. 30, pp. 1218-1229, 2009.

[11] W.-L. Chen, C.-Y. Huang, and C.-Y. Huang,"Finding efficient frontier of process parameters for plastic injection molding,"Journal of Industrial Engineering International, vol. 9, p. 25, 2013.

[12] Y. M. Deng, D. Zheng, B. S. Sun, and H. D. Zhong, "Injection Molding Optimization for Minimizing the Defects of Weld Lines," Polymer-Plastics Technology and Engineering,vol. 47, pp. 943-952, 2008.

[13] A. J. Román, S. Qin, V. M. Zavala, and T. A. Osswald,"Neural network feature and architecture optimization for injection molding surface defect prediction of model polypropylene,"Polymer Engineering and Science, vol. 61,issue 9, pp. 2376-2387

[14] M. Moayyedian, K. Abhary, and R. Marian,"The analysis of short shot possibility in injection molding process,"The International Journal of Advanced Manufacturing Technology,vol. 91, pp. 3977-3989, 2017.

[15] M. Moayyedian, K. Abhary, and R. Marian,"Improved Gate System for Scrap Reduction in Injection Molding Processes," Procedia Manufacturing,vol. 2, pp. 246-250, 2015.

[16] H. Zhou, Z. Hu, and D. Li, "Mathematical Models for the Filling and Packing Simulation," in Computer Modeling for Injection Molding, ed, 2013, pp. 49-70.

[17] E. A. Campo, "Polymeric Materials," in Complete Part Design Handbook, E. A. Campo, Ed., ed: Hanser, 2006, pp. 1-114.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5271

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved