CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN | Thùy | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHUYỂN ĐỔI CƠ CẤU CÂY TRỒNG CỦA NÔNG HỘ TẠI HUYỆN NINH SƠN, TỈNH NINH THUẬN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/11/21                Ngày hoàn thiện: 11/12/21                Ngày đăng: 11/12/21

Các tác giả

1. Nguyễn Ngọc Thùy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
2. Nguyễn Minh Phước, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận
3. Hoàng Hà Anh, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng của các nông hộ tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Số liệu được thu thập thông qua phỏng vấn 110 nông hộ trên địa bàn nghiên cứu. Nghiên cứu cho thấy địa phương đã chủ động trong việc chuyển đổi các cây trồng sản xuất không hiệu quả và đã có một số mô hình sản xuất được giới thiệu  nhưng kết quả chuyển đổi còn chậm. Một số khó khăn trong việc thúc đẩy chuyển đổi cây trồng là do chi phí đầu tư cao, diện tích sản xuất nhỏ và manh mún, người nông dân đã quen với sản xuất lúa truyền thống. Bằng việc sử dụng mô hình hồi quy Binary Logistic, nghiên cứu đã xác định các yếu tố có tác động quyết định chuyển đổi cơ cấu cây trồng của nông hộ tại huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận bao gồm: Khoảng cách từ nhà đến chợ/nơi tiêu thụ, trình độ học vấn của người sản xuất chính, tham gia tập huấn, số người phụ thuộc trong gia đình, số lao động trong gia đình và tỷ lệ doanh thu phi nông nghiệp. Đề tài này đề xuất ba giải pháp để thúc đẩy chuyển đôi cây trồng tại huyện Ninh Sơn: tăng cường các kế hoạch tiêu thụ sản phẩm, gia tăng tập huấn và áp dụng khoa học công nghệ và sử dụng nguồn nhân lực hợp lý và hiệu quả.

Từ khóa


Chuyển đổi cơ cấu cây trồng; Nông nghiệp; Nông hộ; Hồi quy logistic; Ninh Thuận

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


lang=PT-BR style='font-size:10.0pt;font-family:"Times New Roman","serif";

mso-ansi-language:PT-BR'>

style='mso-spacerun:yes'> ADDIN EN.REFLIST

field-separator'>[1] C. C. de Lauwere et al., "To change or not to change? Farmers' motives to convert to integrated or organic farming (or not)," Acta Hortic., no. 655, pp. 235-243, September 2004, doi: 10.17660/actahortic.2004.655.29.

[2] M. Ashfaq, S. Hassan, M. Z. Naseer, I. A. Baig, and J. Asma, "Factors affecting farm diversification in rice-wheat," Pak. J. Agri. Sci, vol. 45, no. 3, pp. 91–94, 2008.

[3] R. H. Bosma, D. K. Nhan, H. M. J. Udo, and U. Kaymak, "Factors affecting farmers’ adoption of integrated rice-fish farming systems in the Mekong delta, Vietnam," Rev. Aquac., vol. 4, no. 3, pp. 178-190, September 2012, doi: 10.1111/j.1753-5131.2012.01069.x.

[4] M. Rehima, K. Belay, A. Dawit, and S. Rashid, "Factors affecting farmers’ crops diversification: Evidence from SNNPR, Ethiopia," International Journal of Agricultural Sciences, vol. 3, no. 6, pp. 558-565, 2013. [Online]. Available: https://www.academia.edu/download/46437114/download.pdf. [Acessed September 15, 2021].

[5] L. Dube, "Factors influencing smallholder crop diversification: A case study of Manicaland and Masvingo provinces in Zimbabwe," Int. J. Reg. Dev., vol. 3, no. 2, p. 1, May 21, 2016, doi: 10.5296/ijrd.v3i2.9194.

[6] W. Mekuria and K. Mekonnen, "Determinants of crop–livestock diversification in the mixed farming systems: evidence from central highlands of Ethiopia," Agric. and Food Secur., vol. 7, no. 1, December 2018, doi: 10.1186/s40066-018-0212-2.

[7] A. Tayyebi, A. Tayyebi, E. Vaz, J. J. Arsanjani, and M. Helbich, "Analyzing crop change scenario with the SmartScape™ spatial decision support system," Land use policy, vol. 51, pp. 41-53, 2016.

[8] G. Schroth and F. Ruf, "Farmer strategies for tree crop diversification in the humid tropics. A review," Agronomy for Sustainable Development, vol. 34, no. 1, pp. 139-154, January 01, 2014, doi: 10.1007/s13593-013-0175-4.

[9] T. C. D. Vo, "Factors affected rural households' decision of crop transition in Phong Dien district, Can Tho city," Bsc Thesis, Can Tho University, 2014.

[10] T. B. L. Vo, "Factors affecting rural households' decision of crop transition in Hoa Xuan Tay ward, Dong Hoa District, Phu Yen Province," Msc Thesis, Nha Trang University, 2018.

115%;font-family:"Times New Roman","serif";mso-fareast-font-family:Calibri;

mso-fareast-theme-font:minor-latin;mso-ansi-language:PT-BR;mso-fareast-language:

EN-US;mso-bidi-language:AR-SA'>
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5285

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved