CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1946-1950 | Anh | TNU Journal of Science and Technology

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG NHỮNG NĂM 1946-1950

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 23/11/21                Ngày hoàn thiện: 11/12/21                Ngày đăng: 11/12/21

Các tác giả

Nguyễn Tuấn Anh Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945-1954), đặc biệt là giai đoạn 1946-1950 nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh xứng đáng với một Đảng cầm quyền để phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu của cách mạng trong tình hình mới không chỉ có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, mà còn để lại nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nghiên cứu chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong những năm 1946-1950 tác giả sử dụng phương pháp lịch sử, phương pháp logic, phương pháp phân tích, tổng hợp, so sánh để nghiên cứu các nội dung: Sự cần thiết đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng; tình hình Đảng và công tác xây dựng Đảng sau cách mạng tháng 8-1945; chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng. Kết quả nghiên cứu cho thấy những chủ trương của Đảng về đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong sự nghiệp kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược vẫn còn nguyên giá trị trong bối cảnh đất nước hiện nay.


Từ khóa


Xây dựng Đảng; Chủ trương xây dựng Đảng; Công tác xây dựng Đảng; Đẩy mạnh xây dựng Đảng; Phát triển Đảng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. B. Dau, "Experiences in building the Communist Party of Vietnam through 70 years of Party operation," Journal of Party History, no. 3, pp. 3-9, 2000.

[2] N. T. Nguyen, "Some issues about the resistance war against the French colonialists," Journal of Party History, no. 12, pp. 22-27, 2000.

[3] D. L. Nguyen, "Party building work and organizational consolidation of the Inter-regional Party IV in the period 1945 – 1950," Journal of Party History, no. 12, pp. 42-46, 2000.

[4] D. L. Nguyen, "The process of building and consolidating the Party organization in Zone IV (1945 - 1950)," Journal of Party History, no. 11, pp. 7-11, 2000.

[5] T. L. Nguyen, "Party building work in Inter-zone III in the period 1945-1950," Journal of Party History, no. 1, pp. 56-59, 2000.

[6] N. M. Nguyen, "Some experiences from Party building work in the Northwest during the resistance war against the French colonialists," Journal of Party History, no. 11, pp. 45-47, 2002.

[7] Communist Party of Vietnam, Party Documents, Complete Volume, volume 8, National Political Publishing House, Hanoi, 2000.

[8] Communist Party of Vietnam, Complete Party Document, volume 11, National Political Publishing House, Hanoi, 2001.

[9] Communist Party of Vietnam, Party Documents, Complete Volume, volume 9, National Political Publishing House, Hanoi, 2000.

[10] Communist Party of Vietnam, Party Documents, Complete Volume, 10th volume, National Political Publishing House, Hanoi, 2000.

[11] Communist Party of Vietnam, Document, Fourth Conference of the 12th Central Committee, Party Central Office, Hanoi, 2016.

[12] The Southern Party Committee, Report on the Southern Party Committee dated July 1, 1949, Materials archived at the Archives Department of the Central Party Office, 1949.

[13] Party Committee of the South, Resolution of the Second Conference of Southern cadres, October 1949, Materials archived at the Archives Department of the Central Party Office, 1949.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5287

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved