NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN VÕ NHAI THÁI NGUYÊN | Nhung | TNU Journal of Science and Technology

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ CHO VAY ĐỐI VỚI HỘ SẢN XUẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN VÕ NHAI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/12/21                Ngày hoàn thiện: 31/12/21                Ngày đăng: 31/12/21

Các tác giả

1. Trần Thị Nhung Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
2. Nguyễn Thị Lan Anh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – ĐH Thái Nguyên
3. Lê Thị Hoài Anh, Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu nghiên cứu của bài báo là phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ cho vay đối với hộ sản xuất tại Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Võ Nhai. Đồng thời nghiên cứu cũng chỉ ra và phân tích các nguyên nhân ảnh hưởng, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ cho vay. Dữ liệu khảo sát được thu thập và tổng hợp từ hệ thống dữ liệu thứ cấp và sơ cấp. Kết quả xử lý dữ liệu bằng các phương pháp so sánh và tính toán thông qua sử dụng hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu và đo lường cho thấy những vấn đề xoay quanh chất lượng dịch vụ tín dụng cần được đẩy mạnh hơn nữa như: Đa dạng hóa dịch vụ; tăng cường hoạt động marketing; đầu tư trang thiết bị hỗ trợ; chất lượng đội ngũ cán bộ ngân hàng.


Từ khóa


Chất lượng dịch vụ; Cho vay; Dịch vụ cho vay; Hộ sản xuất; Agribank chi nhánh Võ Nhai

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


 1. [1] M. Lassort, L. Baudin, and L. Crédit, Publications of the Coppet Institute, March 9, 2013, consulted on December 16, 2018.

  [2] C. Lewis and B. Booms, “The Marketing Aspects of Service Quality,” In L. L. Berry, G. Shostack, and G. Upah, Eds., “Emerging Perspectives in Service Marketing,” American Marketing Association, Chicago, 1983, pp. 99-107.

  [3] A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, and L. L. Berry, “A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for future research,” The Journal of Marketing, vol. 49, no. 4, pp. 41-50, 1985.

  [4] U. Lehtinen and J. Lehtinen, Service Quality - A Study of Dimensions, Service Management Institute, Helsinki, 1982, pp. 439-460.

  [5] G. Leblanc and N. Nguyen, “Customers' perceptions of service quality in financial institutions,” International Journal of Bank Marketing, vol. 6, no. 4, pp. 7-18, 1988.

  [6] A. Parasuraman, V. A. Zeithaml, and L. L. Berry, “SERVQUAL: A scale of multiple items to measure the user's perception of service quality,” Retail Magazine, no. 64, pp. 12-40, 1988.

  [7] Ministry of Science and Technology, ISO 9000:2015, Quality management system – basis and vocabulary. Statistical Publishing House, 2015.

  [8] V. T. Nguyen, “Solutions to improve credit quality of producer households at Bank for Agriculture and Rural Development of Vietnam,” Financial and Monetary Market Review, vol. 23, no. 440, pp. 29-21, 2015.

  [9] V. T. Nguyen, Commercial Banking Administration. Statistical Publishing House, Hanoi, 2013.

  [10] Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development Vo Nhai district branch, Summary report on business activities, 2018, 2019, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5324

Các bài báo tham chiếu

 • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved