ỨNG DỤNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN | Nga | TNU Journal of Science and Technology

ỨNG DỤNG XÁC SUẤT THỐNG KÊ TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN Y KHOA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC, ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/12/21                Ngày hoàn thiện: 12/05/22                Ngày đăng: 12/05/22

Các tác giả

1. Đỗ Thị Hồng Nga Email to author, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
2. Trương Thị Hồng Thúy, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Mỹ Duyên, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
4. Nguyễn Ngọc Mai, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên
5. Nguyễn Hoàng Minh, Trường Đại học Y Dược - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Theo chuẩn đầu ra Bác sĩ đa khoa của trường Đại học và chuẩn năng lực cơ bản Bác sĩ đa khoa của Bộ Y tế đối với môn Xác suất thống kê, sinh viên cần phải vận dụng được kiến thức Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành Y. Liệu sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên có đáp ứng được tiêu chuẩn này không? Bài báo nhằm mục đích tìm hiểu nhận thức, thái độ và khả năng vận dụng kiến thức Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành Y của sinh viên Y khoa trường Đại học Y Dược Thái Nguyên, để từ đó đề xuất những biện pháp dạy học phù hợp. Tiến hành khảo sát với 356 sinh viên Y khoa khóa 52 tại trường Đại học Y Dược Thái Nguyên về kiến thức, thái độ và vận dụng Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành Y, chúng tôi thu được kết quả sau: khả năng vận dụng Xác suất thống kê trong nghiên cứu khoa học và thực tiễn ngành y của sinh viên chưa cao, phần lớn ở mức trung bình. Đa số sinh viên đồng ý rằng Xác suất thống kê là cần thiết và hữu ích, tuy nhiên đến 83,7% sinh viên được khảo sát đều cho rằng lúc học môn học này họ luôn học theo định hướng của các bài thi và kiểm tra. Chúng tôi đã tìm hiểu nguyên nhân và đề xuất một số khuyến nghị trong dạy học môn học Xác suất thống kê nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Từ khóa


Sinh viên Y khoa; Xác suất thống kê; Nghiên cứu khoa học; Vận dụng; Thái độ

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] H. Do, Methodology in medical scientific research. Hanoi Medical Publishing House, 2007.

[2] T. H. T. Truong, T. H. Ha, T. H. N. Do, and X. D. Bui, “Research on building logicstic regression model by R software to diabetes evaluate and prediction,” Journal of Community Medicine, vol. 64, no. 3, pp. 114-121, 2021.

[3] Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy, Output standards for the training program of General Practitioners at Thai Nguyen University of Medicine and Pharmacy (Issued together with Decision No. 1700/QD-DHYD, September 28, 2018), 2018.

[4] Ministry of Health, Basic competency standards of General Practitioners (Issued together with Decision No. 1854/QD-BYT, May 18, 2015), 2015.

[5] H. Sahai, “Teaching biostatistics to medical students and professionals: problems and solutions,” International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, vol. 30, no. 2, pp. 187-196, 1999.

[6] J. Astin, T. Jenkins, and L. Moore, “Medical students’ perspective on the teaching of medical statistics in the undergraduate medical curriculum,” Stat Med, vol. 21, no. 7, pp. 1003-1007, Apr. 15, 2002.

[7] S. Miles, G. M. Price, L. Swift, L. Shepstone, and S. J. Leinster, “Statistics teaching in medical school: Opinions of practising doctors,” BMC Med Educ, vol. 10, no. 75, pp. 813-821, 2010.

[8] H. Sahai and M. M. Ojeda, “Problems and challenges of teaching biostatistics to medical students and professionals,” Medical Teacher, vol. 21, no. 3, pp. 286-288, 1999.

[9] L. Swift, S. Miles, G. M. Price, L. Shepstone, and S. J. Leinster, “Do doctors need statistics? Doctors' use of and attitudes to probability and statistics,” Statistics in Medicine, vol. 28, no. 15, pp. 1969-1981, Jul 10, 2009.

[10] D. M. Windish, S. J. Huot, and M. L. Green, “Medicine Residents' Understanding of the Biostatistics and Results in the Medical Literature,” Journal of American Medical Association, no. 298, pp. 1010-1022, 2007.

[11] J. V. Freeman, S. Collier, D. Staniforth, and K. J. Smith, “Innovations in curriculum design: a multi-disciplinary approach to teaching statistics to undergraduate medical students,” BMC Med Educ, vol. 8, no. 28, pp. 172-180, 2008.

[12] T. S. Quach, “Developing statistical thinking for undergraduate Pharmacy students in teaching module Mathematics - Statistics on Medicine and Pharmacy,” PhD thesis, Hanoi National University of Education, 2020.

[13] V. N. Huynh, “Scientific research methods in medicine,” 2017. [Online]. Available: https://binhdinh hospital.com.vn/bai-viet/phuong-phap-nghien-cuu-khoa-hoc-trong-y-hoc. [Accessed Jun. 12, 2021].

[14] T. H. N. Do, T. P. Q. Do, and T. H. M. Le, Textbook of Probability and Statistics. Thai Nguyen University Publishing House, 2017.

[15] D. H. Dang, Probability and Statistics. Education Publishing House, 2008.

[16] T. H. N. Do and H. C. Nguyen, “Training the ability to collect, process and analyze data in science research for medical students through probability and statistics,” Vietnam Science and Education Journal, no. 38, pp. 23-27, February 2021.

[17] T. H. Tran, “Assessment on the competence of statistical reasoning in medicine of medical students from a training perspective for professional life,” Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, vol. 16, no. 11, pp. 717-730, 2019.

[18] H. H. Ta, “Teaching mathematical statistics subject to application in scientific research to students of Universities of Physical Education and Sports,” PhD thesis, Hanoi National University of Education, 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5388

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved