TỔNG HỢP MỘT SỐ XETON alpha,beta- KHÔNG NO ĐI TỪ 6-AXETYL-5-HIĐROXI-4-METYLCUMARIN | Toàn | TNU Journal of Science and Technology

TỔNG HỢP MỘT SỐ XETON alpha,beta- KHÔNG NO ĐI TỪ 6-AXETYL-5-HIĐROXI-4-METYLCUMARIN

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 07/04/19                Ngày đăng: 30/05/19

Các tác giả

Dương Ngọc Toàn Email to author, Đại học Sư phạm

Tóm tắt


6-acetyl-5-hidroxy-4-methylcoumarin was prepared by cyclic reaction of 2,4-dihidroxyacetophenon with ethyl acetoacetate. The product was then transformed by condensation with aromatic aldehydes to form a series of new α,β-unsaturated ketones (7 compounds). Structure of these products was confirmed by IR, 1H NMR, 13C NMR, HSQC, HMBC spectroscopic data. Biological activities of these compounds have been inves.


Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved