ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU MUỐNG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG | Xã | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ VI SINH VẬT BẢN ĐỊA LÊN SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT CỦA RAU MUỐNG Ở ĐIỀU KIỆN NHÀ LƯỚI VÀ NGOÀI ĐỒNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 30/12/21                Ngày hoàn thiện: 25/01/22                Ngày đăng: 24/02/22

Các tác giả

1. Lê Thị Xã Email to author, Trường Cao đẳng Cộng đồng Sóc Trăng
2. Nguyễn Khởi Nghĩa, Trường Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Vi sinh vật bản địa (IMO) có tiềm năng lớn trong ứng dụng nông nghiệp vì chúng có khả năng phân hủy sinh học, cố định nitơ, hòa tan lân, tổng hợp hormone thực vật. Tuy nhiên, kiến thức khoa học về tác dụng thúc đẩy tăng trưởng và gia tăng năng suất rau của IMO còn giới hạn và cần được nghiên cứu. Mục đích của nghiên cứu này là đánh giá ảnh hưởng của các IMO lên sinh trưởng, năng suất của rau muống trong điều kiện nhà lưới và ngoài đồng. Thí nghiệm trong nhà lưới được thực hiện với hạt rau muống được ngâm trong dung dịch IMO ở độ pha loãng 1.000 lần trong 4 giờ và trồng trong 26-30 ngày. Mức phân đạm hóa học được giảm là 25% và 50% so với khuyến cáo. Thí nghiệm đồng ruộng được bố trí trong điều kiện ngâm hạt rau muống trong dung dịch IMO pha loãng 500 lần và giảm 25% lượng phân phân đạm khuyến cáo cho rau muống. Kết quả cho thấy IMO giúp giảm 25% lượng phân đạm hóa học, giúp kích thích sinh trưởng và làm tăng năng suất rau muống lên đến 20% đồng thời giảm từ 42% - 59% lượng nitrat trong rau tươi so với bón phân theo khuyến cáo. Có thể khai thác vi sinh vật bản địa làm nguồn vi sinh vật có ích để kích thích sinh trưởng cây trồng và tăng năng suất rau.

Từ khóa


Vi sinh vật bản địa; Nitrate trong rau; Kích thích sinh trưởng; Đạm tổng số trong rau; Rau muống

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] N. H. Tran, Applying water-saving irrigation to safe vegetable production in Nga Nam town, Soc Trang province, Center for Science and Technology Application, Soc Trang Province, 2017.

[2] R. Reddy, Cho’s Global natural farming, South Asia Rural Reconstruction Association. (SARRA), Karnataka, India, 2011.

[3] C. H. Kyu and A. Koyama, Korean nature farming. Indigenous microorganisms and vital power of crop/livestock. Korean Nature Farming Association Publisher, 173 pp, 1997.

[4] B. L. Kumar and D. V. R. Sai Gopal, “Effective role of indigenous microorganism for sustainable environment,” Biotech., vol. 5, pp. 867-876, 2015.

[5] C. T. Pham and Y. K. N. H’dok, "Using native microbiological fertilizers in coffee growing and care in Dak Lak," Journal of Applied Science, vol. 5, p. 52, 2002.

[6] T. Sumathi, A. Janardhan, A. Srilakhmi, D.V.R. Sai Gopal, and Narasimha, "Impact of indigenous microorganisms on soil microbial and enzyme activities," Archives of Applied Science Research, vol. 4, no. 2, pp. 1065-1073, 2012.

[7] W. Koon-Hui, M. Duponte, and K. Chang, Use of Korean natural farming for vegetable crop production in Hawai’I, Hanai’ai, The Food Provider, 2013.

[8] H. D. Mbouobda, C. A. Fotso, K. Djeuani, L. Fai, and N. D. Omokolo, "Impact of effective and indigenous microorganism’s manures on Colocasia esculenta and enzyme activities," African Journal of Agricultural Research, vol. 8, no. 12, pp. 1086-1092, 2013.

[9] S. Z. Sakimin, N. A. Rahim, A. S. Raimi, M. A. Alam, and F. Aslani, "Effects of indigenous microorganism and system of rice intensification formulation on growth, physiology, nutrient uptake and rice yield," Bangladesh J. Bot., vol. 46, no. 1, pp. 433-438, 2017.

[10] T. V. Desiré, M. R. Fosah, M. H. Desiré, and Fotso, "Effect of indigenous and effective microorganism fertilizers on soil microorganisms and yield of Irish potato in Bambili, Cameroon," African Journal of Microbiology Research, vol. 12, no. 15, pp. 345-353, 2018.

[11] R. G. Sanchez, D. S. Barrientos, and J. L. Galindez, "Effect of indigenous microorganism extended solution (IMO-ES) on basmati rice," International Journal of Agricultural Technology, vol. 14, no. 7, pp. 1871-1882, 2018.

[12] O. S. Chukwudozie, A. Bruno, O. Ikechukwu, U. I. Ude, and E. Elom, "Study on the effect of indigenous microorganisms (IMO) and system of rice intensification (SRI) on the growth of rice plants in Nigeria," International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences (IJBPAS), vol. 9, no. 4, pp. 690-705, 2020.

[13] F. A. Chiemela, L. N. Serafin, L. I. Ricardo, and L. N. Joseph, "Application of indigenous microorganisms (IMO) for bio-conversion of agricultural waste," International Journal of Science and Research (IJSR), vol. 4, no. 5, pp. 2319-7064, 2013.

[14] T. X. Le and K. N. Nguyen, "Isolation and selection of biological nitrogen fixing and indole-3-acetic acid synthesizing bacteria from different cropping systems in Soc Trang province, Vietnam," International Journal of Innovative Studies in Sciences and Engineering Technology (IJISSET), vol. 5, no. 11, pp. 15-23, 2019.

[15] T. X. Le and K. N. Nguyen, "Microbial diversity of indigenous microorganism communities from different agri-ecosystems in Soc Trang province, Vietnam," Journal of Science, Ho Chi Minh City Open University, Vietnam, vol. 10, no. 1, pp. 42-51, 2020.

[16] N. D. Cao, T. T. Nguyen, V. A. Nguyen, and T. G. Tran, "Effects of microbial compost on vegetables cultivated in alluvial soil of Long An province," Can Tho University Journal of Science, vol. 18b, pp. 18-28, 2011.

[17] T. B. Tran and T. B T. Vo, Vegetable growing textbook. College of Agriculture, Can Tho University. 2019.

[18] A. Keli’ikuli, "Unraveling the mystery of the natural farming system (Korean): isolation of bacteria and determining the effects on growth," Thesis for the degree of Master of Science, the University of Hawai’i at Manoa, 2018.

[19] M. S. Sekhar and V. R. S. Gopal, "Studies on indigenous microorganisms (IMOs) increasing growth of leaves germination, chlorophyll content and differentiation between IMOs and chemical fertilizers in various crop plants," International Journal of Emerging Technologies in Computational and Applied Sciences (IJETCAS), vol. 4, no. 3, pp. 313-318, 2013.

[20] J. N. Egilla, F. T. Davies, and M. C. Drew, “Effect of potassium on drought resistance of Hibiscus rosa-sinensis cv. Leprechaun: Plant growth, leaf macro- and micronutrient content and root longevity," Plant Soil, vol. 229, pp. 213-224, 2001.

[21] M. A. Ashraf, M. S. A. Ahmad, M. Ashraf, F. Al-Qurainy, and M. Y. Ashraf, "Alleviation of waterlogging stress in upland cotton (Gossypium hirsutum L.) by exogenous application of potassium in soil and as a foliar spray,” Crop Pasture Sci., vol. 62, pp. 25-38, 2011.

[22] M. H. Nguyen and M. C. Nguyen, Plant nutrition and fertilizers. Agricultural publishing, 2017.

[23] M. C. Nguyen, K. T. Tran, K. T. S. Nguyen, M. C. Hoang and T. A. Nguyen, "To find out the best Hydroponic nutient solution for some types of leaf vegetables," Science and Technology Journal of Agriculture and Rural Development, vol. 10, no. 2, pp. 37-42, 2013.

[24] M. T. Nguyen, H. T. Nguyen, V. T. Nguyen, and T. H. P Nguyen, "Survey on production and nitrate residues on some spring-summer green vegetable products at Huong Long cooperative," Hue city, the 5th National Science Conference on ecology and biological resources, Ha Noi, 2013.

[25] T. T. Dang, Q. T. Nguyen, and T. D. Do, "Situation of nitrate (NO3-) residue in some vegetables in Bac Ninh province," Vietnam Journal of Agricultural Science, vol. 16, no. 1, pp. 1-8, 2018.

[26] T. D. Nguyen and N. D. Cao, "Effect of P-K solubilizing bacteria and nitrogen chemical fertilizer on growth, yield and nitrate leaf of Brassica juncea L. cultivated on acid sulphate soils," International Journal of Innovations in Engineering and Technology, vol. 14, no. 1, pp. 20-28, 2019.

[27] A. Jiménez-Gómez, J. David Flores-Félix, P. García-Fraile, P. F. Mateos, E. Menéndez, E. Velázquez, and R. Rivas, "Probiotic activities of Rhizobium laguerre on growth and quality of spinach," Scientific Reports, vol. 8, p. 295, 2018, doi: 10.1038/s41598-017-18632.

[28] S. Adissie, E. Adgo, and T. Feyisa, "Effect of Rhizobial inoculants and micronutrients on yield and yield components of faba bean (Vicia faba L.) on vertisol of Wereillu district, South Wollo, Ethiopia," Cogent Food & Agriculture, vol. 6, 2020, Art. no. 1747854, doi: 10.1080/23311932.2020.1747854.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5399

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved