BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CỦA NGƯỜI PHÁP Ở LẠNG SƠN CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX | Thủy | TNU Journal of Science and Technology

BỘ MÁY CHÍNH QUYỀN CỦA NGƯỜI PHÁP Ở LẠNG SƠN CUỐI THẾ KỈ XIX – ĐẦU THẾ KỈ XX

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Hà Thị Thu Thủy Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên
2. Đỗ Thị Hương Liên, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cuối thế kỉ XIX, sau khi cơ bản hoàn thành xâm lược, người Pháp đã tiến hành ngay việc xây dựng chính quyền từ trung ương đến địa phương và coi đây là công cụ đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện chính sách khai thác thuộc địa ở Việt Nam. Bộ máy chính quyền mới cùng với chính sách khai thác thuộc địa đã ảnh hưởng đa chiều đối với kinh tế - xã hội Việt Nam. Trong đó địa bàn đô thị là nơi phản ánh sinh động những ảnh hưởng này. Trường hợp đô thị Lạng Sơn là một điển hình của khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.


Từ khóa


Chính quyền, người Pháp, Lạng Sơn, cuối thế kỉ XIX, đầu thế kỉ XX

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved