NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID | Dung | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG TRẠM QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG TRÊN NỀN TẢNG ANDROID

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/04/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Dung, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐHTN
2. Lê Hoàng Hiệp Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin & Truyền thông - ĐHTN
3. Dương Thị Quy, University of Information and Communication Technology - TNU

Tóm tắt


Hiện nay khí hậu toàn cầu đã...

Từ khóa


Hệ thống quan trắc, nền tảng Android, quan trắc, dự báo thời tiết, thời tiết

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved