ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG BÍ NGỒI (ZUCCHINI) HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN | Oanh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH TRƯỞNG VÀ NĂNG SUẤT MỘT SỐ GIỐNG BÍ NGỒI (ZUCCHINI) HÀN QUỐC TẠI THÁI NGUYÊN

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Lê Thị Kiều Oanh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên
2. Trần Đình Hà, Trường Đại học Nông Lâm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Thí nghiệm đánh giá khả năng sinh trưởng và năng suất của 4 giống bí ngồi Hàn Quốc (TN-156, Nong Hxup Ae, Golden Star, Bulam House) được trồng trong vụ Xuân và Thu Đông năm 2017 tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên. Các giống bí ngồi có khả năng sinh trưởng tốt, thời gian sinh trưởng dao động từ 62 - 74 ngày; số hoa cái trên cây dao động từ 4,73 - 6,89 hoa (vụ Xuân) và từ 5,06 - 12,33 hoa (vụ Thu Đông), số quả đậu trên cây dao động từ 3,4-5,93 quả; khối lượng quả trung bình từ 0,43-0,55 kg/quả. Tỷ lệ quả thương phẩm thu được trong vụ Xuân cao hơn vụ Thu Đông, ngoại trừ giống Nong Hxup Ae. Tuy nhiên, năng suất thực thu vụ Thu Đông cao hơn vụ Xuân, đạt từ 17,31 - 24,00 tấn/ha (vụ Xuân) và từ 12,47 - 15,28 tấn/ha (vụ Thu Đông). Trong các giống thí nghiệm, giống Nong Hxup Ae có năng suất cao và ổn định ở cả hai vụ, đạt 15,28 tấn/ha (vụ Xuân) và 24,00 tấn/ha (vụ Thu Đông).


Từ khóa


Bí ngồi, Hàn Quốc, năng suất, sinh trưởng, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved