GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH NỬA VÔ HẠN SỬ DỤNG LƯỚI TỰA ĐỀU | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI GẦN ĐÚNG BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT TRONG THANH NỬA VÔ HẠN SỬ DỤNG LƯỚI TỰA ĐỀU

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/04/19                Ngày đăng: 30/05/19

Các tác giả

1. Trần Đình Hùng Email to author, Khoa Toán, ĐH Sư Phạm, ĐH Thái Nguyên
2. Bùi Thế Hùng, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
3. Lê Quang Ninh, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Một số nhà toán học Nga gần đây đã đề xuất một cách xử lý mới, sử dụng lưới tính toán tựa đều giải các bài toán trong miền vô hạn. Phương pháp này dựa trên việc biến đổi tọa độ, ánh xạ miền không giới nội tới miền giới nội. Theo lưới tựa đều, điều kiện biên tại vô cùng được xử lý một cách dễ dàng. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng lưới tính toán tựa đều giải gần đúng bài toán truyền nhiệt trong thanh nửa vô hạn. Chúng tôi cũng đưa ra các ví dụ minh họa cho hiệu quả của phương pháp.

Từ khóa


Bài toán truyền nhiệt; miền vô hạn; lưới tựa đều.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved