CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAO TÚNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI | Anh | TNU Journal of Science and Technology

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THAO TÚNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TẠI SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 06/03/22                Ngày hoàn thiện: 30/05/22                Ngày đăng: 30/05/22

Các tác giả

1. Hoàng Hà Anh, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
2. Trần Minh Dạ Hạnh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
3. Bùi Xuân Nhã, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh
4. Nguyễn Ngọc Thùy, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh

Tóm tắt


Nghiên cứu này được thực hiện nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự thao túng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp được niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông qua mô hình hồi quy logisic. Bộ dữ liệu được sử dụng gồm 103 báo cáo tài chính của 71 doanh nghiệp niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội giai đoạn 2016–2019. Đa số các công ty được điều tra hoạt động trong lĩnh vực bất động sản (34,21%) hoặc kinh doanh dịch vụ tiện ích (26,32%). Kết quả phân tích cho thấy có 38 báo cáo được xếp vào nhóm có thao túng. Kết quả mô hình logistic cho thấy khả năng thao túng báo cáo tài chính có tương quan nghịch với hai biến TATA và FIRM AGE. Khả năng thao túng báo cáo tài chính cao hơn khi các biến AQI, SGAI, CAF và TONGTS tăng lên. Từ kết quả này, nghiên cứu đã đề xuất bốn giải pháp với mục đích nâng cao tính minh bạch và giảm thiểu vấn đề thao túng thông tin trong báo cáo tài chính được kiểm toán hằng năm từ góc độ nội bộ doanh nghiệp.


Từ khóa


Thao túng; Báo cáo tài chính; Doanh nghiệp; Sở giao dịch chứng khoán; Hà Nội

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. D. Beneish, “The detection of earnings manipulation,” Fin. Anal. J., vol. 55, no. 5, pp. 24–36, Sep. 1999.

[2] M. D. Beneish, C. M. C. Lee, and D. C. Nichols, “‘earnings manipulation and expected returns’: Author response,” Fin. Anal. J., vol. 69, no. 5, pp. 14–14, Sep. 2013.

[3] J. V. Hansen, J. B. McDonald, W. F. Messier Jr, and T. B. Bell, “A generalized qualitative-response model and the analysis of management fraud,” Manage. Sci., vol. 42, no. 7, pp. 1022–1032, Jul. 1996.

[4] W. Christianto, “The effect of earnings manipulation with using m-score on stock return (empirical evidence in Indonesia listed companies on LQ45 at Indonesia stock exchange period 2009-2011),” Jurnal Ekonomi Akuntansi, vol. 3, no. 1, pp. 1–13, 2014.

[5] S. Repousis, “Using Beneish model to detect corporate financial statement fraud in Greece,” J. Financ. Crime, vol. 23, no. 4, pp. 1063–1073, Oct. 2016.

[6] M. S. Hasan, N. Omar, P. Barnes, and M. Handley-Schachler, “A cross-country study on manipulations in financial statements of listed companies,” J. Financ. Crime, vol. 24, no. 4, pp. 656–677, Oct. 2017.

[7] C. T. Spathis, “Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece,” Manag. Audit. J., vol. 17, no. 4, pp. 179–191, Jun. 2002.

[8] P. M. Dechow, W. Ge, C. R. Larson, and R. G. Sloan, “Predicting material accounting misstatements,” Contemp. Acc. Res., vol. 28, no. 1, pp. 17–82, Mar. 2011.

[9] D. Yang, H. Jiao, and R. Buckland, “The determinants of financial fraud in Chinese firms: Does corporate governance as an institutional innovation matter?,” Technol. Forecast. Soc. Change, vol. 125, pp. 309–320, Dec. 2017.

[10] H. A. Nguyen and H. L. Nguyen, “Using the M-score model in detecting earnings management: Evidence from non-financial Vietnamese listed companies,” VNU Journal of Science: Economics and Business, vol. 32, no. 2, pp. 14–23, 2016.

[11] T. M. T. Phan, “Combine the Beneish M-Score model and the Z-Score index to identify the possibility of fraud on the financial statements of companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange,” Journal of Accounting and Auditing, vol. 8, pp. 57–61, 2019.

[12] T. T. T. Hoang, “Predicting the possibility of financial statement violations of companies listed on the Ho Chi Minh Stock Exchange,” Master thesis, Da Nang University, 2016.

[13] M. D. Vo, “Using the Beneish M - Score model to assess the quality of financial statements in Vietnam,” Master thesis, University of Economics Ho Chi Minh City, 2016.

[14] J. Mamo and A. Aliaj, “Accounting Manipulation and Its Effects in the Financial Statements of Albanian Entities,” Interdisiplinary Journal of Research and Development, vol. 1, no. 2, pp. 55–60, 2014.

[15] E. Atabay and E. Dinç, “Financial Information Manipulation and Its Effects on Investor Demands: The Case of BIST Bank,” in Contemporary Issues in Audit Management and Forensic Accounting, vol. 102, G. Simon, B. Engin, and J. B. Peter, Eds. Emerald Publishing Limited, 2020, pp. 41–56.

[16] Ministry of Finance, “Auditing standards 700,” 2012.

[17] Ministry of Finance, “Auditing standards 705,” 2012.

[18] M. B. Clinard and D. R. Cressey, “Other people’s money: A study in the social psychology of embezzlement,” Am. Sociol. Rev., vol. 19, no. 3, p. 362, Jun. 1954.

[19] E. Peni and S. Vähämaa, “Female executives and earnings management,” Manag. finance, vol. 36, no. 7, pp. 629–645, Jun. 2010.

[20] L. Duong and J. Evans, “Gender differences in compensation and earnings management: Evidence from Australian CFOs,” Pac.-basin finance j., vol. 40, pp. 17–35, Dec. 2016.

[21] H. Fakhfakh and F. Nasfi, “The determinants of earnings management by the acquiring firms,” Journal of Business Studies Quarterly, vol. 3, no. 4, pp. 43–57, 2012.

[22] S. U. Hassan, “Determinants of financial reporting quality: An in-depth study of firm structute,” Journal of Modern Accounting and Auditing, vol. 8, no. 11, p. 1656, 2012.

[23] J. Liu, “Board monitoring, management contracting and earnings management: An evidence from ASX listed companies,” Int. J. Econ. Finance, vol. 4, no. 12, Oct. 2012, doi: 10.5539/ijef.v4n12p121.

[24] J. G. Siegel, How to Analyze Businesses, Financial Statements, and the Quality of Earnings. Saddle River, NJ: Prentice Hall, 1991.

[25] W. Lu and X. Zhao, “Research and improvement of fraud identification model of Chinese A-share listed companies based on M-score,” J. Financ. Crime, vol. 28, no. 2, pp. 566–579, Jun. 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5631

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved