HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC ĐỐI VỚI THÁI ĐỘ, NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA VỚI KĨ NĂNG VIẾT | Hương | TNU Journal of Science and Technology

HIỆU QUẢ CỦA HOẠT ĐỘNG HỌC HỢP TÁC ĐỐI VỚI THÁI ĐỘ, NHẬN THỨC CỦA SINH VIÊN KHOA QUỐC TẾ, ĐẠI HỌC QUỐC GIA VỚI KĨ NĂNG VIẾT

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 10/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

Trần Thị Lan Hương Email to author, Khoa Quốc Tế, Đại học Quốc gia Hà nội

Tóm tắt


Với mục đích tìm hiểu hiệu quả của việc sử dụng hoạt động học hợp tác, học nhóm để nâng cao nhận thức cũng như thái độ của sinh viên đối với kĩ năng viết, tác giả đã sử dụng hai phương pháp giảng dạy khác nhau cho hai nhóm sinh viên trong 10 tuần. Trước và sau khi tiến hành dạy thử nghiệm, tác giả phát ra hai bảng câu hỏi để phân tích tìm hiểu hiệu quả của từng phương pháp đối với nhận thức và thái độ của sinh viên đối với kĩ năng viết. Kết quả từ phân tích dữ liệu bảng hỏi cho thấy phương pháp học hợp tác là một phương pháp thú vị và có ích cho kĩ năng viết của sinh viên tại Khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phương pháp mới không chỉ cải thiện khả năng động não lấy ý, chỉnh sửa bài viết của sinh viên mà còn làm tăng sự tự tin của sinh viên khi viết tiếng Anh. Nghiên cứu đóng vai trò như một gợi ý để cải thiện hoạt động giảng dạy kĩ năng viết tại Khoa cũng như là một nguồn thông tin tham khảo cho các giáo viên tiếng Anh ở các đơn vị khác tham khảo.


Từ khóa


học hợp tác; học nhóm; viết quá trình; thái độ; nhận thức; kĩ năng viết….

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Gillies, R.M. & Ashman, A.F., Cooperative learning: the social and intellectual outcomes of learning in groups, London: Routledge, 2003.

[2]. Graham, D., Cooperative learning methods and middle school students, Unpublished PhD thesis, Capella University, 2005.

[3]. Gabriele, A.J., “The influence of achievement goals on the constructive activity of low achievers during collaborative problem solving”, British Journal of Educational Psychology, 77 (1), 121-141, 2007.

[4]. Williams, J., Preparing to teach writing: Research, theory and practice, 3rd Ed, Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates, 2003.

[5]. Ahangari, S. & Samadian, Z., “The Effect of Cooperative Learning Activities on Writing Skills of Iranian EFL Learners”, Linguistics and Literature Studies, 2 (4), 121 – 130, 2014. Doi: 10.13189/lls.2014.020403.

[6]. Albesher, K.B., Developing the writing skills of ESL students through the collaborative learning strategy, 2012. Retrieved online September, 13th, 2014 from http://www.academia.edu/3822921/Developing_Writing_Skills_through_Cognitive_and_Compensatory_Learning_Strategies.

[7]. Grami, A., The effects of Intergrating Peer Feedback into University-Level ESL Writing Curriculum: A Comparative Study in a Saudi Context, Doctoral dissertation, Newcastle University, 2010.

[8]. Tran. T. H. L., The effects of cooperative writing activities on improving second-year-students at Tay Bac University, Unpublished MA Thesis. Vietnam National University, 2009.

[9]. Johnson, D. W., & Johnson, R., “New Developments in Social Interdependence Theory”, Genetic, Social, & General Psychology Monographs, 131 (4), pp.285-358, 2005.

[10]. Johnson, D. W., Johnson, R. T., & Smith, K. A., Cooperative Learning: Increasing College Faculty Instructional Productivity. Washington, D.C: The George Washington University, School of Education and Human Development, 1991.

[11]. McGroarty, M., “Cooperative learning and second language acquisition”, Cooperative learning: A response to linguistic and cultural diversity, 2, (1), 19-46, 1993.

[12]. Jolliffe. W., Cooperative Learning in the Classroom: Putting it into Practice, Thousand Oaks: Sage Publications, 2007.

[13]. Stahl, R.I., The essential elements of cooperative learning in the classroom, 1994. Retrieved online September 20th 2014 from http:/www.ed.gov/pubs/OR/ConsumerGuides/cooplear.html.

[14]. Johnson, D., Johnson, R., & Holubec, E., Cooperation in the classroom, Edina: Interaction Book Company, 1993.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.564

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved