ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2016 | Vân | TNU Journal of Science and Technology

ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VỚI CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU LAO ĐỘNG THEO HƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 1997 – 2016

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 01/01/70

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thúy Vân Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
2. Đặng Kim Oanh, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên
3. Nguyễn Thị Thùy Dương, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Kể từ khi tái lập tỉnh Thái Nguyên (năm 1997) cho đến nay nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và khu vực có vốn nước ngoài ngày càng thể hiện vai trò quan trọng đối với quá trình phát triển kinh tế – xã hội, đặc biệt là quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) của tỉnh. Nhiều nghiên cứu cho thấy, chuyển dịch cơ cấu lao động là một trong những tiêu chí cơ bản đo lường quá trình CNH, HĐH và FDI có quan hệ chặt chẽ với quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động.

Dựa trên số liệu thứ cấp được thu thập chủ yếu từ Tổng cục Thống kê, Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, bài viết sử dụng phương pháp thống kê mô tả, phương pháp phân tích hồi quy nhằm phân tích thực trạng hoạt động FDI, quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động theo ngành kinh tế và ảnh hưởng của FDI và quá trình chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn 1997 – 2016.


Từ khóa


Đầu tư trực tiếp nước ngoài, cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu lao động, công nghiệp hóa, Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved