NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TINH DỊCH, MÔI TRƯỜNG BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG TINH DỊCH TRÂU MURRAH ĐÔNG LẠNH ĐỂ DẪN TINH CHO TRÂU CÁI NỘI | Hùng | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU LỰA CHỌN TINH DỊCH, MÔI TRƯỜNG BẢO TỒN VÀ SỬ DỤNG TINH DỊCH TRÂU MURRAH ĐÔNG LẠNH ĐỂ DẪN TINH CHO TRÂU CÁI NỘI

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 27/04/18

Các tác giả

1. Nguyễn Đức Hùng Email to author, Đại học Thái Nguyên
2. Lý Thị Liên, Trường Đại học Khoa học – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


03 trâu đực Murrah số hiệu 05, 06, 07, độ tuổi 5 – 7 năm, khối lượng 600 – 700 kg, khỏe mạnh được dùng vào nghiên cứu lựa chọn tich dịch và môi trường bảo tồn tinh đông lạnh. Kết quả cho thấy, chất lượng tinh dịch trâu Murrah chịu ảnh hưởng rõ rệt của các thể. Trâu số 05 có chất lượng tinh dịch tốt nhất, thể hiện thể tích tinh dịch, hoạt lực tinh trùng, tỷ lệ tinh trùng sống và tổng số tinh trùng tiến thẳng cao nhất (3,18 ml, 70,89%, 94,78%, 2,2 tỷ/lần) và tỷ lệ tinh trùng kỳ hình thấp nhất (6,63%); môi trường 2 (MT2) có tỷ lệ glycerin 7,5% cho chất lượng tinh dịch sau đông lạnh và giải đông tốt nhất với các chỉ tiêu A đạt 39,93%, K đạt 9,92%, Sg đạt 85,27% và sử dụng tinh dịch trâu Murrah được làm đông lạnh trong môi trường Nhật Bản chứa 7,5% glycerin để dẫn tinh cho trâu cái nội cho tỷ lệ thụ thai đạt 54,23%.


Từ khóa


trâu Murrah, môi trường, tinh dịch, tinh đông lạnh, dẫn tinh

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved