ĐA DẠNG THU NHẬP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI TRÀ VINH | Linh | TNU Journal of Science and Technology

ĐA DẠNG THU NHẬP VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TẠI TRÀ VINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/04/22                Ngày hoàn thiện: 30/05/22                Ngày đăng: 30/05/22

Các tác giả

Lê Trúc Linh Email to author, Trường Đại học Trà Vinh

Tóm tắt


Trà Vinh là một trong những tỉnh ven biển ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long chịu nhiều tác động của biến đổi khí hậu, hoạt động sản xuất nông nghiệp khó khăn, do đó, việc đa dạng hóa nguồn thu nhập là rất cần thiết nhằm nâng cao đời sống dân cư nông thôn. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá hiện trạng đa dạng thu nhập cũng như xác định các yếu tố có ảnh hưởng đến thu nhập nông hộ tại huyện Càng Long và huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu thực hiện trên 70 hộ dân sản xuất nông nghiệp thông qua việc sử dụng bảng câu hỏi để thu thập số liệu. Kết quả cho thấy các nông hộ trong vùng khảo sát có chỉ số đa dạng thu nhập thấp (0,33), thu nhập bình quân đạt 90,28 triệu đồng/hộ/năm và khoảng cách thu nhập rất lớn giữa các nhóm hộ nghèo, cận nghèo và hộ trung bình khá. Nghiên cứu đã xác định được 4 yếu tố chính góp phần gia tăng thu nhập của nông hộ tại địa bàn nghiên cứu bao gồm trình độ học vấn và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của chủ hộ, diện tích đất sản xuất và hộ gia đình có tham gia vào hoạt các tổ chức xã hội đoàn thể.


Từ khóa


Biến đổi khí hậu; Chỉ số đa dạng thu nhập; Thu nhập hộ gia đình; Nông hộ; Trà Vinh

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] General Statistics Office of Vietnam, Statistical Yearbook of Vietnam 2020. Statistical Publishing House, Hanoi, 2021.

[2] N. C. Ong and N. Q. Tran, “Rural livelihood diversification in the South Central Coast of Vietnam,” National Economics University Journal of Economics and Development, vol. 217, no. 7, pp. 65-74, 2015.

[3] T. N. D. Ho and T. V. Ha, “Determinants of income diversification and its effects on rural household income in Vietnam,” Can Tho University Journal of Science, vol. 6, pp. 153-162, 2017.

[4] T. P. C. Hua and M. D. Pham, “Determinants of farm households’s income diversification in the Mekong river delta,” (in Vietnamese), Van Hien University Journal of Science, vol. 4, no. 3, pp. 46-55, 2016.

[5] V. Q. Khuc, Q. B. Tran, and L. S. Hoang, “Determinants of income diversification of households in the buffer zone of U Minh Ha national park, Ca Mau,” (in Vietnamese), Journal of Agriculture anf Rural Development, no. 1, pp. 1-11, 2016.

[6] D. H. Le, “Factors influencing income of peasant households in Ba Vi District, Ha Noi City,” (in Vietnamese), Journal of Forestry Science and Technology, no. 4, pp. 162-171, 2017.

[7] L. H. Le and T. H. Le, “Determinants of income diversification among rural households in the Mekong River Delta: The economic transition period,” The Journal of Asian Finance, Economics and Business, vol. 7, no. 5, pp. 291-304, 2020.

[8] Tra Vinh Statistics Office, Tra Vinh Statistical Yearbook 2020. Statistical Publishing House, Hanoi, 2021.

[9] N. T. Nguyen and H. A. Hoang, “Vulnerability of rice production in Mekong River Delta under impacts from floods, salinity and climate change,” International Journal on Advanced Science, Engineering and Information Technology, vol. 5, no. 4, pp. 272-279, 2015.

[10] T. N. Le, “Activity and income diversification: Trends, determinants and effects on poverty reduction- the case of the Mekong River Delta,” PhD. Thesis, International Institute of Social Studies of Erasmus University (ISS), 2010.

[11] T. H. Huynh, T. N. Le, and V. N. Mai, “Income diversification for households in the Mekong delta. In: Economic Development of the Mekong Delta in Vietnam,” CDS Research Paper, no. 27, pp. 81-123, 2008.

[12] T. D. X Huynh and V. N. Mai, “Analysis of determinants of poultry-raising household income in the Mekong River Delta,” (in Vietnamese), Can Tho University Journal of Science, no. 17b, pp. 87-96, 2011.

[13] Q. N. Nguyen, Q. A. Tran, and V. T. Bui, “Factors affecting income of households in rural area Tra On district, Vinh Long province,” (in Vietnamese), Ho Chi Minh City Open University Journal of Science, vol. 6, no. 3, pp. 66-72, 2011.

[14] General Statistics Office of Vietnam, Result of the Survey on Households Living Standards 2020. Statistical Publishing House, Hanoi, 2021.

[15] L. D. Nguyen, “The factors affecting the income of the households in Angiang,” (in Vietnamese), An Giang University Journal of Science, vol. 3, no. 2, pp. 63-69, 2014.

[16] X. T. Le, “Analysing factors impact upon income of farmers practicing rice based farming systems in the Vinh Long Province,” (in Vietnamese), Can Tho University Journal of Science, no. 35, pp. 79-86, 2014.

[17] T. K. L. Chu and V. H. Nguyen, “Effect of Resources on Incomes of Agricultural Households in Thanh Hoa Province: A Case Study at Tho Xuan and Ha Trung Districts,” (in Vietnamese), Journal of Science and Development, vol. 13, no. 6, pp. 1051-1060, 2015.

[18] T. K. Vo, “The factors affecting the household- income in ChoLach district, BenTre province,” (in Vietnamese), Tra Vinh University Journal of Science, vol. 18, no. 6, pp. 59-65, 2015.

[19] T. L. Le, C. H. Phan, T. N. Le et al., “Factors influencing rice farming households’ income in Chau Thanh district, Tra Vinh province,” (in Vietnamese), Journal of Vietnam Agricultural Science and Technology, vol. 112, no. 3, pp. 84-89, 2020.

[20] Tra Vinh People's Committee, Decision No. 2774/QĐ-UBND dated November 29 2021 “Issue a roadmap to support small and medium enterprises in Tra Vinh province in the period of 2022 - 2025”, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.5838

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved