LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH Ở XIÊM (THÁI LAN) VÀ VIỆT NAM (NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX) | Phượng Linh | TNU Journal of Science and Technology

LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO CẢI CÁCH Ở XIÊM (THÁI LAN) VÀ VIỆT NAM (NỬA CUỐI THẾ KỈ XIX - ĐẦU THẾ KỈ XX)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/04/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Phạm Thị Phượng Linh Email to author, Đại học Cần Thơ

Tóm tắt


Giai đoạn lịch sử nửa cuối thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX, các quốc gia Đông Nam Á phải đối phó với áp lực xâm lược của thực dân phương Tây bằng nhiều cách và hình thức khác nhau. Ở Xiêm và Việt Nam giai đoạn này đều xuất hiện các lực lượng lãnh đạo cải cách đất nước theo hướng dân chủ tư sản để tự cường và bảo vệ độc lập dân tộc. Ở Xiêm, lực lượng cải cách là các vị vua triều đại Chakri, đặc biệt là vua Mongkut và vua Chulalongkorn. Ở Việt Nam, lực lượng khởi xướng trào lưu cải cách là các trí thức Nho học, tầng lớp sĩ phu yêu nước đã sớm tiếp xúc với văn minh phương Tây. Những điểm tương đồng và khác biệt của lực lượng lãnh đạo cải cách ở Xiêm và Việt Nam do những điều kiện về kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng qui định và tác động đến sự thành bại của công cuộc duy tân đất nước ở hai quốc gia này

Từ khóa


lịch sử, Đông Nam Á, lực lượng cải cách, Xiêm, Việt Nam

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Khắc Viện, Thái Lan một số nét về chính trị, kinh tế-xã hội, văn hóa và lịch sử, Nxb Thông tin lý luận, Hà Nội, 1987

[2]. Chris Baker, Pasuk Phongbaichit, A history of Thailand (third edition), Cambridge University Press, 2014.

[3]. Lê Thị Lan, Tư tưởng cải cách ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 2002.

[4]. D.G.E. Hall, Lịch sử Đông Nam Á, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1997.

[5]. Vũ Dương Ninh, Phong trào cải cách ở một số nước Đông Á, Nxb Đại học quốc gia Hà Nội, Hà Nội, 2016.

[6]. Thailand in the 90s, National Indentity Office of the Prime Minister, Thailand,1991.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved