HẤP PHỤ AMONI TRÊN VẬT LIỆU QUẶNG APATIT/NANO Fe3O4 | Việt | TNU Journal of Science and Technology

HẤP PHỤ AMONI TRÊN VẬT LIỆU QUẶNG APATIT/NANO Fe3O4

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 11/04/19                Ngày đăng: 16/05/19

Các tác giả

Ngô Thị Mai Việt Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày các kết quả nghiên cứu về khả năng hấp phụ amoni của vật liệu quặng apatit/nano sắt từ oxit. Đã nghiên cứu một số đặc trưng hoá lý của vật liệu bằng phương pháp SEM và TEM. Nồng độ của amoni được xác định bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử. Đã nghiên cứu các điều kiện tối ưu cho phép xác định amoni bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử: bước sóng 420 nm; pH 1-2; thời gian 30 phút. Các thí nghiệm hấp phụ amoni trên vật liệu được tiến hành với các thông số sau: khối lượng vật liệu: 0,1g; thể tích dung dịch amoni: 25 mL; pH 7– 8; tốc độ lắc 200 vòng/phút; thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 150 phút ở nhiệt độ phòng (25 ± 2oC); Trong khoảng nhiệt độ khảo sát từ 298 ÷ 338K, dung lượng và hiệu suất hấp phụ amoni trên vật liệu giảm. Dung lượng hấp phụ amoni cực đại trên vật liệu ở 25 ± 2oC theo mô hình đẳng nhiệt hấp phụ Langmuir là 13,69 mg/g.

Từ khóa


hấp phụ, amoni, đẳng nhiệt Langmuir, quặng apatit, nano sắt từ oxit.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved