TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG THỂ CHẾ TỚI BIÊN ĐỘ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM | Caneza | TNU Journal of Science and Technology

TÁC ĐỘNG CỦA KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG THỂ CHẾ TỚI BIÊN ĐỘ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 22/05/22                Ngày hoàn thiện: 20/07/22                Ngày đăng: 20/07/22

Các tác giả

1. Krystle Mae Rosas Caneza, Khoa Quốc tế - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Thị Lệ Giang Email to author, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục tiêu của nghiên cứu này là đánh giá tác động của khả năng thích ứng thể chế tới biên độ xuất khẩu của Việt Nam trong giai đoạn 2006-2017. Dựa trên cơ sở lý thuyết, nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích thành phần chính (Principal Factor Component) để đo lường khả năng thích ứng thể chế của Việt Nam. Nhằm khắc phục các nhược điểm của phương pháp truyền thống trong nghiên cứu yếu tố tác động tới biên độ xuất khẩu và đảm bảo tính đúng đắn của kết quả ước lượng, nghiên cứu này đã áp dụng phương pháp ước lượng GMM hệ thống (System Generalized Method of Moments) vì những tính năng vượt trội của nó là giải quyết hiện tượng nội sinh, phương sai sai số thay đổi, hiện tượng tương quan chuỗi. Kết quả thực nghiệm cho thấy, khả năng thích ứng thể chế đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, yếu tố này tác động tích cực hơn tới xuất khẩu những mặt hàng mới (xuất khẩu theo biên độ rộng). Điều này cho thấy, Việt Nam cần có những kế hoạch và giải pháp cụ thể để nâng cao khả năng thích ứng thể chế của các công ty trên thị trường quốc tế.

Từ khóa


Khả năng thích ứng; Chất lượng thể chế; Biên độ xuất khẩu; Việt Nam; Thương mại

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] A. Creane and T. D. Jeitschko, “Exporting to bypass weak institutions,” European Economic Review, vol. 83, pp. 185-197, 2016, doi:10.1016/j.euroecorev.2015.12.008.

[2] V. Shirodkar and P. Konara, “Institutional Distance and Foreign Subsidiary Performance in Emerging Markets: Moderating Effects of Ownership Strategy and Host-Country Experience,” Management International Review, vol. 57, no. 2, pp. 179-207, 2016, doi:10.1007/s11575-016-0301-z.

[3] T. S. Aidt and M. Gassebner, “Do Autocratic States Trade Less?” The World Bank Economic Review, vol. 24, no. 1, pp. 38-76, 2010, doi:10.1093/wber/lhp022.

[4] A. A. Levchenko, “Institutional Quality and International Trade,” The Review of Economic Studies, vol. 74, no. 3, pp. 791-819, 2007, doi:10.1111/j.1467-937X.2007.00435.x.

[5] A. Liu, C. Lu, and Z. Wang, “The roles of cultural and institutional distance in international trade: Evidence from China's trade with the Belt and Road countries,” China Economic Review, vol. 61, June 2020,, doi: 10.1016/j.chieco.2018.10.001.

[6] T. G. d. Mendonça, V. S. Lirio, M. J. Braga, and O. M. d. Silva, “Institutions and Bilateral Agricultural Trade,” Procedia Economics and Finance, vol. 14, pp. 164-172, 2014, doi:10.1016/s2212-5671(14) 00699-6.

[7] M. H.-W. Ho, P. N. Ghauri, and J. A. Larimo, “Institutional distance and knowledge acquisition in international buyer-supplier relationships: The moderating role of trust,” Asia Pacific Journal of Management, vol. 35, no. 2, pp. 427-447, 2018, doi:10.1007/s10490-017-9523-2.

[8] W. N. Adger and K. Vincent, “Uncertainty in adaptive capacity,” Comptes Rendus Geoscience, vol. 337, no. 4, pp. 399-410, 2005, doi:10.1016/j.crte.2004.11.004.

[9] N. L. Engle, “Adaptive capacity and its assessment,” Global Environmental Change, vol. 21, no. 2, pp. 647-656, 2011, doi:10.1016/j.gloenvcha.2011.01.019.

[10] X. Shen and K. S. Tsai, “Institutional Adaptability in China: Local Developmental Models Under Changing Economic Conditions,” World Development, vol. 87, pp. 107-127, 2016, doi:10.1016/ j.worlddev.2016.06.010.

[11] S. Heilmann and E. J. Perry, Mao's Invisible Hand The Political Foundations of Adaptive Governance in China. London: Harvard University Asia Center, 2011.

[12] C. Folke, “Resilience: The emergence of a perspective for social–ecological systems analyses,” Global Environmental Change, vol. 16, no. 3, pp. 253-267, 2006, doi: 10.1016/j.gloenvcha.2006.04.002.

[13] I. Berk, A. Kasman, and D. Kılınç, “Towards a common renewable future: The System-GMM approach to assess the convergence in renewable energy consumption of EU countries,” Energy Economics, vol. 87, March 2020,, doi: 10.1016/j.eneco.2018.02.013.

[14] N. Foster, “Preferential Trade Agreements and the Margins of Imports,” Open Economies Review, vol. 23, no. 5, pp. 869-889, 2012, doi:10.1007/s11079-011-9213-5.

[15] J. M. C. S. Silva and S. Tenreyro, “The Log of Gravity,” The Review of Economics and Statistics, vol. 88, no. 4, pp. 641-658, 2006, doi:10.1162/rest.88.4.641.

[16] J. M. C. S. Silva, S. Tenreyro, and K. Wei, “Estimating the extensive margin of trade,” Journal of International Economics, vol. 93, no. 1, pp. 67-75, 2014, doi:10.1016/j.jinteco.2013.12.001.

[17] R. C. Feenstra, R. Inklaar, and M. P. Timmer, “The Next Generation of the Penn World Table,” 2015. [Online]. Available: https://www.rug.nl/ggdc/docs/the_next_generation_of_the_penn_world_table.pdf. [Accessed March 15, 2022].

[18] S. Kiran, Q. B. Baloch, and S. M. A. Shah, “Determining the trade potential of trade between Pakistan and Safta countries using gravity model,” City University Research Journal, vol. 8, no. 2, pp. 143-154, 2018.

[19] F. Barbalet, J. Greenville, W. Crook, P. Gretton, and R. Breunig, “Exploring the Links between Bilateral and Regional Trade Agreements and Merchandise Trade,” Asia & the Pacific Policy Studies, vol. 2, no. 3, pp. 467-484, 2015, doi: 10.1002/app5.101.

[20] D. Natos, K. Mattas, and E. Tsakiridou, “Assessing the effect of the remote geographical position of Cyprus on its agricultural exports,” Operational Research, vol. 14, no. 3, pp. 453-470, 2014, doi: 10.1007/s12351-014-0142-0.

[21] J. Yushi and D. G. Borojo, “The impacts of institutional quality and infrastructure on overalland intra-Africa trade,” Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, vol. 13, no. 219-10, pp. 1-34, 2019, doi:10.5018/economics-ejournal.ja.2019-10.

[22] G. J. Felbermayr and W. Kohler, “Exploring the Intensive and Extensive Margins of World Trade,” Review of World Economics, vol. 142, no. 4, pp. 642-674, 2006, doi: 10.1007/s10290-006-0087-3.

[23] W.-C. Chen, “The Extensive and Intensive Margins of Exports: The Role of Innovation,” The World Economy, vol. 36, no. 5, pp. 607-635, 2013, doi: 10.1111/twec.12032.

[24] ITA, “Make the Export Sale: Preparing Your Product for Export,” 2018. [Online]. Available: https://www.export.gov/article?id=Preparing-your-product-for-export. [Accessed March 15, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6034

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved