PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH HÀ GIANG | Điền | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TẠI TỈNH HÀ GIANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 02/08/22                Ngày hoàn thiện: 26/08/22                Ngày đăng: 26/08/22

Các tác giả

Lã Đình Điền Email to author, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hà Giang

Tóm tắt


Bài báo giới thiệu về ba trụ cột của Chuyển đổi số là Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số. Bài báo sử dụng phương pháp phân tích thống kê để đưa ra những nghiên cứu về khái niệm, tính cấp thiết của 3 trụ cột Chuyển đổi số; từ đó phân tích thực trạng Chuyển đổi số tại tỉnh Hà Giang. Sau gần một năm triển khai thỏa thuận hợp tác, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Ban chỉ đạo, Ban điều hành, Tổ công tác của Hà Giang và Tập đoàn FPT đã tích cực phối hợp, làm việc, trao đổi trực tuyến, thực hiện khảo sát, đánh giá thực trạng chuyển đổi số của Hà Giang. Chuyển đổi số là một nỗ lực toàn diện nhằm điều chỉnh các quy trình cốt lõi và dịch vụ chính phủ vượt lên trên những nỗ lực số hóa truyền thống. Chuyển đổi số phát triển cùng với một quá trình chuyển đổi liên tục các thông tin tương tự sang kỹ thuật số cho toàn bộ chính sách, những quy trình hiện tại, nhu cầu của người dùng dẫn đến việc sửa đổi hoàn chỉnh những thứ hiện có và tạo ra những dịch vụ kỹ thuật số mới. Kết quả đầu ra của những nỗ lực chuyển đổi số tập trung vào thỏa mãn nhu cầu người dùng, những cách thức mới trong cung cấp dịch vụ, mở rộng cơ sở người sử dụng dịch vụ.


Từ khóa


Chuyển đổi số; Kinh tế số; Chính quyền số; Xã hội số; Hà Giang

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] J. Posada, C. Toro, I. Barandiaran, and D. Oyarzun, “Visual Computing as a Key Enabling Techonology for Industrie 4.0 and Industrial Internet,” IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 35, no. 2, pp. 26-40, 2015.

[2] Ha Giang province People’s Committee, Report no. 48/BC-UBND on Results of implementation of digital transformation in Ha Giang province, 15/05/2022.

[3] T. M. Siebel, Digital Transformation, (in Vietnamese), translated by A. T. Pham. Ho Chi Minh City General Publishing House, 2019.

[4] A. Ustundag and E. Cevikcan, Industry 4.0: Managing Digital Transformation. Springer Series in Advanced Manufacturing, 2018, doi: 10.1007/978-3-319-57870-5.

[5] IoT and Smart Factory, “What is Digital Transformation?”. [Online]. Available: https://smartfactoryvn.com/resources/digital-transformation/chuyen-doi-so-la-gi/. [Accessed July 15, 2022].

[6] Cisco, “2020 Asia Pacific SMB Digital Maturity Study”, 4/2020. [Online]. Available: https://www.cisco.com/c/dam/global/en_sg/solutions/small-business/pdfs/ebookciscosmbdigital maturityi5-with-markets.pdf 4/2020. [Accessed July 15, 2022].

[7] C. Matt, T. Hess, and A. Benlian, “Digital Transformation Strategies,” Business & Information Systems Engineering, vol. 57, no. 5, pp. 339-343, 2015, doi: 10.1007/s12599-015-0401-5.

[8] B. S. Elias, “Compact Urbanism and the Synergic Potential of its Integration with Data-Driven Smart urbanism: An Extensive Interdisciplinary Literature Review,” Land Use Policy, vol. 97, 2020, Art. no. 104703, doi: 10.1016/j.landusepol.2020.104703.

[9] S. A. Khan, S. Ahmad, and R. Bano, “Factorial structure of ICT components influencing consumer purchase decision in food store,” International Journal of Agricultural and Statistical Sciences, vol. 16, no. 1, pp. 431-438, 2020.

[10] C. Knox and S. Janenova, "The e-government paradox in post-Soviet countries," International Journal of Public Sector Management, vol. 32, no. 6, pp. 600-615, 2019.

[11] M. Kassen, “Building digital state,” Online Information Review, 2019. [Online]. Available: https://doi.org/10.1108/OIR-03-2018-0100. [Accessed July 15, 2022].

[12] M. K. Vu, “Forecasting the impact of digital transformation on production and business results of 500 largest enterprises in Vietnam,” Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 2019. [Online]. Available: https://vjst.vn/vn/tin-tuc/1327/du-bao-tac-dong-cua-chuyen-doi-so-toi-ket-qua-san-xuat---kinh-doanh-cua-500-doanh-nghiep-lon-nhat-viet-nam.aspx. [Accessed July 15, 2022].

[13] L. Pham, “Digital transformation is a journey,” 2019. [Online]. Available: https://vnmedia.vn/cong-nghe/201904/chuyen-doi-ky-thuat-so-la-mot-hanh-trinh-630623/ [Accessed July 15, 2022].

[14] Microsoft, “Unlocking the Economic Impact of Digital Transformation in Asia Pacific,” 2018. [Online]. Available: https://news.microsoft.com/wp-content/uploads/prod/sites/43/2018/11/Unlocking-the-economic-impact-of-digital-transformation.pdf. [Accessed July 15, 2022].

[15] Vietnam Chamber of Commerce and Industry, “Digital Transformation: Solutions to help businesses overcome the COVID-9 pandemic and grow,” 2020. [Online]. Available: http://vbis.vn/chuyen-doi-so-giai-phap-giup-doanh-nghiep-vuot-qua-covid-19-va-phat-trien.html [Accessed July 15, 2022].

[16] T.N. Vu, “Digital transformation in Vietnamese enterprises: Situation and challenges,” 2021. [Online]. Available: https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/chuyen-doi-so-tai-cac-doanh-nghiep-viet-namthuc-trang-va-thach-thuc-82002.htm [Accessed July 15, 2022].

[17] F. Kropp and R. Zolin, “Technological entrepreneurship and small business innovation programs,” in Impact of Government Policies on Marketing Strategies, A. Ghosh, (Ed.). ICFAI Press, Hyderabad, India, 2008, pp. 10-34.

[18] J.-Y. Lai and C. Yang, “Effects of Employees' Perceived Dependability on Success of Enterprise Applications in e-Business,” Industrial Marketing Management, vol. 38, no. 3, pp. 263-274, 2009.

[19] M. O. Oladejo and Y. Oluwaseun, “An influential analysis of the Impact of Information Technology (IT) on Cooperative Services in Nigeria,” European Journal of Business and Innovation Research, vol. 2, no. 3, pp. 11-24, June 2014.

[20] M. O. Oladejo and A. S. Adereti, “The impact of Information Technology on the Performance of Micro finance Institutions in Nigeria,” Journal of Economic Development and Managerial Studies, vol. 1, no. 1, pp. 105-122, April 2010.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6315

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved