ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ GEN atpB-rbcL VÀ trnL CỦA CẨM CÙ LỘC (Hoya lockii) | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

ĐẶC ĐIỂM TRÌNH TỰ GEN atpB-rbcL VÀ trnL CỦA CẨM CÙ LỘC (Hoya lockii)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 31/08/22                Ngày hoàn thiện: 04/11/22                Ngày đăng: 23/11/22

Các tác giả

1. Hoàng Phú Hiệp Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Thị Bích Hường, Trường Đại học Công nghệ Thonburi của King Mongkut
3. Từ Quang Trung, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên
4. Trần Thị Hồng, Trường Đại học Sư phạm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Cẩm cù lộc là loài đặc hữu của Việt Nam và hiện đang có nguy cơ tuyệt chủng. Cẩm cù lộc là một trong những loài được sử dụng làm cây cảnh cũng như cây dược liệu. Việc phân loại thực vật hiện nay thường được dựa trên đặc điểm hình thái và DNA barcoding như  matK, ITS, rpoC1,... Các đặc điểm phân tử là cần thiết cho việc nghiên cứu phân loại phân tử của từng loài; vì vậy, cần phải bổ sung các trình tự phân tử để tìm ra những marker đặc trưng nhất cho từng loài. Trong nghiên cứu này, trình tự gen atpB-rbcLtrnL trong lục lạp đã được phân lập từ mẫu cây Cẩm cù lộc. Trình tự gen atpB-rbcL thu được có kích thước 713 nucleotide và gen trnL có kích thước 524 nucleotide. Các trình tự có độ tương đồng cao với các trình tự cùng chi đã được công bố. Cả hai vùng atpB-rbcLtrnL được sử dụng để xây dựng cây phát sinh loài.

Từ khóa


Cẩm cù lộc; DNA barcoding; Gen rbcL; Gen trnL; Phân loại

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] P. Van and L. V. Averyanov, “New species from Vietnam - Hoya lockii (Apocynaceae, Asclepiadoideae),” Taiwania, vol. 57, no. 1, pp. 49-54, 2012.

[2] I. Bruni et al., “Identification of poisonous plants by DNA barcoding approach,” Int. J. Legal Med., vol. 124, no. 6, pp. 595-603, 2010, doi: 10.1007/s00414-010-0447-3.

[3] P. M. Hollingsworth et al., “A DNA barcode for land plants,” Proc. Natl. Acad. Sci., vol. 106, no. 31, pp. 12794-12797, Aug. 2009, doi: 10.1073/pnas.0905845106.

[4] D. Tekdal, “Characterization of rbcL and trnL Plastid DNA Sequences of Vuralia turcica (Fabaceae; Papilionoideae),” Turkish J. Agric. - Food Sci. Technol., vol. 7, no. 6, p. 908, 2019, doi: 10.24925/turjaf.v7i6.908-912.2504.

[5] G. A. de Groot, H. J. During, J. W. Maas, H. Schneider, J. C. Vogel, and R. H. J. Erkens, “Use of rbcL and trnL-F as a two-locus DNA barcode for identification of NW-European ferns: An ecological perspective,” PLoS One, vol. 6, no. 1, 2011, doi: 10.1371/journal.pone.0016371.

[6] X. Q Nguyen T. P. A. Tran, T. C. Nguyen, T. P. T. Nguyen, T. H. M. Nguyen, and L. T. A. Hoang, “Molecular characteristics of melanorrhoea usitata wall in vietnam based on trnl and rbcl sequences,” in Proceedings of the 7th national Conference on ecology and biological resources, 2016, pp. 1416-1420.

[7] T. T. H. Huynh, Q. H. Dao, H. D. Le, and D. T. Nguyen, “Assessment of classification ability for rbcL and trnL barcode in some Stemonaceae samples collected from northern Vietnam,” Minist. Sci. Technol. Vietnam, vol. 63, no. 9, pp. 25-29, 2021.

[8] P. P. Shajitha et al., “A combined chloroplast atpB–rbcL and trnL-F phylogeny unveils the ancestry of balsams (Impatiens spp.) in the Western Ghats of India,” 3 Biotech, vol. 6, no. 2, pp. 1-5, 2016, doi: 10.1007/s13205-016-0574-8.

[9] P. Taberlet, L. Gielly, G. Pautou, and J. Bouvet, “Universal primers for amplification of three non-coding regions of chloroplast DNA,” Plant Mol. Biol., vol. 17, no. 5, pp. 1105-1109, Nov. 1991, doi: 10.1007/BF00037152.

[10] S. Janssens, K. Geuten, Y.-M. Yuan, Y. Song, P. Küpfer, and E. Smets, “Phylogenetics of Impatiens and Hydrocera (Balsaminaceae) Using Chloroplast atpB-rbcL Spacer Sequences,” Syst. Bot., vol. 31, no. 1, pp. 171-180, Sep. 2006.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6410

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved