ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO | Thúy | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN THEO CHƯƠNG TRÌNH MỚI CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 05/09/22                Ngày hoàn thiện: 26/09/22                Ngày đăng: 26/09/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Thúy Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Dương Thị Kim Huệ, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Triết học Mác – Lênin là một môn học rất quan trọng trong việc hình thành tư duy khoa học, trang bị thế giới quan duy vật, nhân sinh quan cách mạng, phương pháp luận khoa học để định hướng hoạt động nhận thức và hoạt động thực tiễn cho sinh viên. Trong 3 năm thực hiện chương trình mới, kết quả học tập môn Triết học Mác – Lênin của sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên chưa được cao. Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng phương pháp nghiên cứu định tính, nghiên cứu tài liệu và phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá kết quả học tập của sinh viên, từ đó xây dựng hệ thống các giải pháp nhằm nâng cao kết quả học tập môn Triết học Mác – Lênin cho sinh viên trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có 4 nguyên nhân cơ bản dẫn tới thực trạng trên: sự bùng phát của đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng tới phương pháp dạy học và đánh giá; nội dung chương trình môn Triết học Mác – Lênin quá lớn so với thời lượng giảng dạy; môn Triết học Mác – Lênin là môn học khó; phương pháp đánh giá của giảng viên còn thiếu tính thực tiễn.


Từ khóa


Triết học Mác – Lênin; Đại học Nông Lâm Thái Nguyên; Sinh viên; Giảng dạy; Kết quả

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] B. N. Hoang, “The role of Marxist – Leninist philosophy in training autonomous thinking for students in Information and Communication technology University,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 205, no. 12, pp. 89-95, 2019.

[2] T. L. A. Ngo and T. H. N. Doan, “Developing self-studying ability for student of University of Education – Thai Nguyen University in studying Marxist – Leninist philosophy,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 07, pp. 362-369, 2020.

[3] T. T. Dieu, “Renovating the teaching of Marxist-Leninist philosophy at universities in the spirit of the Resolution of the 4th Conference of the 12th Central Committee,” February 28, 2019. [Online]. Available: https://tuyengiao.vn/nghien-cuu/doi-moi-giang-day-triet-hoc-mac-le-nin-o-cac-truong-dai-hoc-theo-tinh-than-nghi-quyet-hoi-nghi-trung-uong-4-khoa-119340. [Accessed September 02, 2022].

[4] T. K. T. Trinh, “Choosing and using folk songs, proverbs into teaching knowledge of the Marxist-Leninist philosophy for students,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 205, no. 12, pp. 17-24, 2019.

[5] T. K. T. Trinh, “Using the mind map to improve the quality of teaching of Marxist - Leninist philosophy for students,” TNU Journal of Science and Technology, vol. 225, no. 10, pp. 16-23, 2020.

[6] T. T. L. Tran and T. K. T. Trinh, Questions and answers on Marxist-Leninist philosophy (For undergraduate programs without majoring in political theory). The National Political Publishing House of Truth, Hanoi, 2020.

[7] T. T. Nguyen and T. M. U. Ngo, “Some solutions to improve the effectiveness of learning principle 1 for Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry students,” Journal of Education and Society, vol. Special, no. 8, pp. 382-385, 2019.

[8] Ministry of Education and Training, No: 3056/BGDĐT-GDĐH for guiding the implementation of the program and textbooks of Political Theory subjects, Ha Noi, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6420

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved