TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DU LỊCH ĐÁNG NHỚ ĐẾN TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC TRÊN MẠNG XÃ HỘI VỀ ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG | Phượng | TNU Journal of Science and Technology

TÁC ĐỘNG CỦA TRẢI NGHIỆM DU LỊCH ĐÁNG NHỚ ĐẾN TRUYỀN MIỆNG TÍCH CỰC TRÊN MẠNG XÃ HỘI VỀ ĐIỂM ĐẾN ĐÀ NẴNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/09/22                Ngày hoàn thiện: 29/09/22                Ngày đăng: 29/09/22

Các tác giả

Lê Thái Phượng Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng, Việt Nam

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm xác định các thành phần của trải nghiệm du lịch đáng nhớ tác động đến truyền miệng tích cực của du khách trên mạng xã hội về điểm đến Đà Nẵng. Kế thừa các nghiên cứu trước đây, trải nghiệm du lịch đáng nhớ được xem xét qua 7 thành phần và đo lường bằng 24 biến quan sát; truyền miệng tích cực trên mạng xã hội được đo lường bằng 5 biến quan sát. Cuộc khảo sát được sự hỗ trợ của các hướng dẫn viên du lịch và thu về 197 mẫu thỏa mãn điều kiện phân tích. Kết quả kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha và phân tích nhân tố khám phá EFA cho thấy các thang đo đạt độ tin cậy, độ phân biệt và độ hội tụ. Kết quả phân tích hồi quy tuyến tính đã chỉ ra được tác động của 7 thành phần trải nghiệm du lịch đáng nhớ đến truyền miệng tích cực của du khách trên mạng xã hội về điểm đến Đà Nẵng, bao gồm: (1) sự hưởng thụ, (2) sự mới lạ, (3) văn hóa địa phương, (4) sự thư giãn, (5) sự ý nghĩa, (6) sự tham gia, (7) kiến thức. Trong đó, mức độ tham gia của du khách trong hoạt động du lịch tại Đà Nẵng tác động lớn nhất đối với truyền miệng tích cực trên mạng xã hội.

Từ khóa


Truyền miệng trực tuyến; Trải nghiệm du lịch đáng nhớ; Du khách; Mạng xã hội; Đà Nẵng

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] E. W. Anderson, “Customer Satisfaction and Word of Mouth,” Journal of Service Research, vol. 1, no. 1, pp. 5-17, 1998.

[2] S. Kundu and R. S. Rajan, “Word of Mouth: A Literature Review,” International Journal of Economics & Management Sciences, vol. 6, no. 6, pp. 1-9, 2017.

[3] N. Anh, “The Power of Word of Mouth Marketing,” 2019. [Online]. Available: https://advertisingvietnam .com/suc-manh-cua-marketing-truyen-mieng-word-of-mouth-marketing. [Accessed April 15, 2022].

[4] T. Hennig-Thurau, K. P. Gwinner, G. Walsh, and D. D. Gremler, “Electronic word-of-mouth via consumer-opinion platforms: what motivates consumers to articulate themselves on the Internet?,” Journal of Interactive Marketing, vol. 18, no. 1, pp. 38-52, 2004.

[5] M. C. Le and T. N. Le, “The impact of electronic word of-mouth (eWOM) in social media on purchase intention: a case study of customers perception in Can Tho City,” Can Tho University Journal of Science, vol. 54, no. 1D, pp. 133-143, 2018.

[6] S. W. Litvin, R. E. Goldsmith, and B. Pan, “Electronic word-of-mouth in hospitality and tourism management,” Tourism Management, vol. 29, no. 3, pp. 458-468, 2008.

[7] T. P. T. Hoang and T. T. Nguyen, “The adoption of e-Word of mouth and brand trust in Vietnam tourism,” Ho Chi Minh city Open University Journal of Science, vol. 1, no. 12, pp. 15-27, 2017.

[8] T. T. H. Le, “Factors affecting tourist’s loyalty and electronic word of mouth toward Ho Chi Minh city destination,” Journal of Science Technology and Food, vol. 16, no. 1, pp. 126-139, 2018.

[9] D. T. Ngo, “The impact of electronic word of mouth by images on tourists’ destination selection – Empirical research at Ly Son,” Viet Nam Trade and Industry Review, vol. 6, pp. 158-165, 2019.

[10] T. K. P. Tran, T. Q. N. Vo, T. T. N. Nguyen, L. H. D. Huynh, and T. V. Tran, “Relationship between electronic word of mouth and brand equity: A case study of hotel industry in Viet Nam,” Journal of Economic Studies, vol. 9, no. 2, pp. 69-90, 2021.

[11] J. H. Kim, J. R. B. Ritchie, and B. McCormick, “Development of a Scale to Measure Memorable Tourism Experiences,” Journal of Travel Research, vol. 5, no. 1, pp. 12-25, 2012.

[12] J. H. Kim, “The Impact of Memorable Tourism Experiences on Loyalty Behaviors: The Mediating Effects of Destination Image and Satisfaction,” Journal of Travel Research, vol. 57, no. 7, pp. 856-870, 2017.

[13] H. Oh, A. Fiore, and M. Jeong, “Measuring experience economy concepts: Tourism applications," Journal of Travel Research, vol. 46, pp. 119-32, 2007.

[14] M. F. Coelho and M. S. Gosling, “Memorable Tourism Experience (MTE): a scale proposal and test,” Tourism and Management Studies, vol. 14, no. 4, pp. 15-24, 2018.

[15] J. W. C. Wong, I. K. W. Lai, and Z. Tao, “Memorable ethnic minority tourism experiences in China: A case study of Guangxi Zhuang Zu,” Journal of Tourism and Cultural Change, vol. 17, no. 4, pp. 508-525, 2019.

[16] S. Hosany, E. Sthapit, and P. Björk, “Memorable tourism experience:A review and research agenda,” Psychology and Marketing, vol. 39, no. 6, pp. 1467-1486, 2022.

[17] A. Serra-Cantallops, J. Ramon-Cardona, and F. Salvi, “ The impact of positive emotional experiences on eWOM generation and loyalty,” Spanish Journal of Marketing, vol. 22, no. 2, pp. 142-162, 2018.

[18] J. Hair, W. Black, B. Babin, R. Anderson, and R. Tatham, Multivariate data analysis. New Jersey: PrenticeHall International Inc, 2006.

[19] T. Hoang and N. M. N. Chu, Analysis of research data with SPSS. Ha Noi: Hong Duc Publishing House, 2008.

[20] J. Nunnally, Psychometric Theory. New York: McGraw-Hill, 1978.

[21] Q. V. Cao, “Using exploratory factor analysis (EFA) technique to evaluate measurement models in scientific research: some summary and implications,” Journal of Yersin Science, vol. 9, pp. 3-11, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6473

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved