ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CANH TÁC LÚA NƯỚC TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM | Quỳnh | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CANH TÁC LÚA NƯỚC TẠI TỈNH THÁI NGUYÊN, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/09/22                Ngày hoàn thiện: 16/05/23                Ngày đăng: 16/05/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Quỳnh Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Hoàng Kim Diệu, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
3. Vũ Thị Nguyên, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
4. Lê Thị Kiều Oanh, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
5. Phạm Thị Thu Huyền, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Lúa là cây trồng nông nghiệp quan trọng của tỉnh Thái Nguyên. Sản xuất lúa gạo góp phần vào đảm bảo an ninh lương thực và phát triển kinh tế cho người dân trên toàn tỉnh. Bằng phương pháp điều tra thu thập các số liệu sơ cấp và thứ cấp, nghiên cứu này chỉ ra những thuận lợi và khó khăn trong canh tác lúa nước của tỉnh Thái Nguyên. Kết quả của nghiên cứu đã chỉ ra rằng diện tích trồng lúa phân bố tương đối đồng đều trên tất cả các Huyện và năng suất lúa đạt mức trung bình khi so sánh với các vùng trồng lúa trên cả nước. Năng suất lúa của tỉnh Thái Nguyên tăng mạnh từ 4,87 tấn/ha (2010) đến 5,49 tấn/ha (2020) nhưng diện tích trồng lúa lại giảm nhẹ trong giai đoạn này. Điều đó chứng tỏ rằng người dân Thái Nguyên không chú trọng vào việc tăng diện tích trồng lúa mà tập trung vào nâng cao năng suất và chất lượng lúa. Người dân đã áp dụng phương pháp quản lý cây trồng tổng hợp và quản lý dịch hại tổng hợp cho cây lúa. Về hiệu quả kinh tế, đất trồng lúa mùa cho lãi thấp (611 USD/ha) trong khi đó đất trồng lúa thâm canh có lãi cao hơn, dao động từ 1.346 USD/ha đến 5.706 USD/ha.

Từ khóa


Diện tích lúa; Năng suất lúa; Sản lượng lúa; Hiệu quả kinh tế; Thái Nguyên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] P. Krishnan, B. Ramakrishnan, Kr. Reddy, V. Reddy, “High temperature effects on rice growth, yield, and grain quality,” Adv Agron., vol. 111, pp. 87-205, 2011.

[2] C. C. Chen, B. McCarl, and C. C. Chang, “Climate change, sea level rise and rice: global market implications,” Climatic Change, vol. 110, pp. 543-560, 2012, doi: 10.1007/s10584-011-0074-0

[3] Agricultural Policy Platform, 2019. [Online]. Available: http://ap.fftc.agnet.org/ap_db.php?id=782, 2019

[4] Asian Development Bank (ADB). [Online]. Available: https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/4363/briefing_no.1_eng_final.pdf?sequence=1. 2019

[5] Geohive (2014). Historic, Current And Future Population: Asia. Available online: http://www.geohive.com/earth/his_proj_asia.aspx. (Accessed on 2 November 2014).

[6] M. Purevdorj and M. Kubo, “The future of rice production, consumption and seaborne trade: Synthetic prediction method,” Journal of Food Distribution Research, vol. 36, no. 1, pp. 250-259, 2005.

[7] K. Maitah, L. Smutka, J. Sahatqija, M. Maitah, and N. P. Anh, “Rice as a determinant of Vietnamese economic sustainability,” Sustainability, vol. 12, no. 12, 2020, Art. no. 5123.

[8] Statistical Yearbook of Thai Nguyen 2020 by Thai Nguyen Statistics Department; Thai Nguyen Statistics Department.

[9] Statistical Yearbook of Thai Nguyen 2010 by Thai Nguyen Statistics Department; Thai Nguyen Statistics Department.

[10] Statistical Yearbook of Thai Nguyen 2015 by Thai Nguyen Statistics Department; Thai Nguyen Statistics Department.

[11] Faostat 2020, https://www.fao.org/faostat/en/

[12] Vietnam national Standard QCVN 01/55-2011: National Technical Regulation on Testing for Value of Cultivation and Use of Rice varieties; Ministry of Agriculture and rural Development.

[13] L. M. Cabral, Introduction to industrial organization. MIT press, 2017.

[14] J. R. Church and R. Ware, Industrial organization: a strategic approach, Homewood, IL.: Irwin McGraw Hill, 2000, pp. 367-69.

[15] B. R. Holmstrom and J. Tirole, “The theory of the firm,” Handbook of industrial organization, vol. 1, pp. 61-133, 1989.

[14] R. Schmalensee, “Inter-industry studies of structure and performance,” Handbook of industrial organization, vol. 2, pp. 951-1009, 1989.

[16] J. Tirole, The theory of industrial organization. Cambridge, MA: MIT Press, 1989.

[17] T. T. Le, “Assessing the economic efficiency of green tea cultivation in Phuc Triu commune, Thai Nguyen city,” Mater thesis, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, 2021.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6514

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved