MỘT NGHIÊN CỨU VỀ PHÁ HỦY CỦA CẤU TRÚC RỖNG IN 3D - FDM | Thế | TNU Journal of Science and Technology

MỘT NGHIÊN CỨU VỀ PHÁ HỦY CỦA CẤU TRÚC RỖNG IN 3D - FDM

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Phan Quang Thế Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp – ĐH Thái Nguyên
2. Phan Thị Phương Thảo, Đại học Missouri
3. Ahmed Sherif El-Gizawy, Đại học Missouri

Tóm tắt


Fused deposition modeling (FDM) là một quá trình gia công vật liệu polymers theo nguyên tắc bồi đắp nhằm tạo nên các cấu trúc gần đặc hoặc rỗng phụ thuộc vào việc lựa chọn khoảng trống giữa các sợi khi bồi đắp. Tương tự như vật liệu composite, độ bền của cấu trúc được xác định bởi độ bền tại chỗ tiếp xúc giữa các sợi và các lớp bồi đắp cũng như bản thân các sợi. Tuy nhiên, bản chất phá hủy của cấu trúc vẫn chưa được làm rõ trong các nghiên cứu hiện tại. Bài báo này trình bày một nghiên cứu thực nghiệm về bản chất phá hủy của vật liệu có cấu trúc rỗng được tạo ra bằng phương pháp FDM sử dụng Acrylonitrile butadience styrene (ABS) làm vật liệu bồi đắp với hướng bồi đắp là (45°)x(-45°). Từ kết quả có thể thấy được sự khác nhau về behavior của vật liệu giữa các thí nghiệm autoadhesion và kéo có liên quan tới truyền nhiệt và khuếch tán trong quá trình FDM.


Từ khóa


FDM, dính kết đồng vật liệu, kéo nén đúng tâm, phá hủy.

Toàn văn:

PDF (English)

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved