ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0 | Thắng | TNU Journal of Science and Technology

ĐÀO TẠO NHÓM NGÀNH ĐIỆN TỬ TÍCH HỢP ICT TRONG XU THẾ 4.0

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Vũ Chiến Thắng Email to author, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHTN
2. Đỗ Đình Cường, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHTN
3. Phùng Trung Nghĩa, Trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐHTN

Tóm tắt


Trong báo cáo này, chúng tôi tập trung thảo luận, phân tích những cơ hội và thách thức mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đặt ra cho hoạt động đào tạo nguồn nhân lực nhóm ngành Điện tử, từ đó tập trung tìm ra các giải pháp trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu của xã hội trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Một số kết quả thực tế đạt được trong quá trình tổ chức hoạt động đào tạo tại Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông – Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông cũng được trình bày, phân tích và đánh giá nhằm đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo tại đơn vị.

Từ khóa


Phát triển chương trình đào tạo; nhóm ngành điện tử trong xu thế 4.0; cách mạng công nghiệp 4.0; nhu cầu xã hội; kinh nghiệm đào tạo.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Khoa Công nghệ Điện tử và Truyền thông: http://ect.ictu.edu.vn/, truy cập ngày 10/3/2019.

[2]. Đào tạo nhân lực 4.0 cho các ngành công nghệ, kỹ thuật, https://www.vnu.edu.vn/ ttsk/?C1654/N23060/dao-tao-nhan-luc-4.0-cho-cac-nganh-cong-nghe,-ky-thuat.htm, truy cập ngày 10/3/2019.

[3]. Nguyễn Cúc, “Tác động của cuộc CMCN 4.0 đối với cơ sở giáo dục đại học ở Việt Nam và gợi ý chính sách cho Việt Nam”, Tạp chí Cộng sản, 2017.

[4]. Nguyên Văn Nhã, “Xây dựng chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội”, Bản tin Đại học Quốc gia Hà Nội, số 221, Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009.

[5]. Trường ĐH CNTT&TT – ĐHTN: http://ictu.edu.vn/, truy cập ngày 10/3/2019


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved