TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG | Hiên | TNU Journal of Science and Technology

TRUYỀN THÔNG CÔNG NGHIỆP TRONG HỆ THỐNG CÂN BĂNG ĐỊNH LƯỢNG

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 05/03/18

Các tác giả

1. Đỗ Thị Hiên Email to author, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
2. Lê Thị Thu Huyền, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
3. Dương Chính Cương, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên
4. Đỗ Thị Mai, Trường Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Truyền thông công nghiệp là một mảng kiến thức rất quan trọng đối với sinh viên chuyên ngành Tự động hóa. Hiện nay quá trình đào tạo sinh viên tại nhiều trường đại học đang gặp nhiều khó khăn do thiếu trang thiết bị thực tế. Hệ thống cân băng định lượng được xây dựng nhằm mục đích tạo môi trường thực hành cụ thể đối với một đối tượng thực cho sinh viên, trong đó trình bày phương pháp ghép nối hệ thống, cấu hình mạng, lập trình truyền thông giữa nhiều PLC S7-1200 dựa trên chuẩn truyền thông mở rộng PROFINET. Hệ thống đã hoàn thiện và đáp ứng yêu cầu điều khiển với sai số cho phép. Kết quả thu thập được từ hệ thống thông qua các hàm truyền thông PUT/GET được lưu trữ trong các khối dữ liệu của từng PLC và hiển thị trên giao diện người máy HMI. Kết quả nghiên cứu đã giải quyết được một phần khó khăn cho sinh viên khi có thể trực tiếp thao tác và quan sát trực quan hoạt động của hệ thống thực.


Từ khóa


truyền thông công nghiệp, hàm PUT/GET, S7 communication, lập trình truyền thông, PROFINET

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved