NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU LiAlO2 | Hà | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG QUY TRÌNH TỔNG HỢP VẬT LIỆU LiAlO2

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 27/09/22                Ngày hoàn thiện: 31/10/22                Ngày đăng: 01/11/22

Các tác giả

1. Nguyễn Thi Thu Hà Email to author, Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
2. Trịnh Văn Giáp, Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam
3. Vũ Hoài, Viện Khoa học Kỹ thuật hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam

Tóm tắt


Trong bài báo này, vật liệu LiAlO2 được tổng hợp bằng ba phương pháp khác nhau đã được nghiên cứu. Thứ nhất, LiAlO2 được tổng hợp bằng phương pháp sol-gel với các tiền chất ban đầu gồm LiNO3, Al(NO3)3.9H2O và C6H8O7. Thứ hai, LiALO2 được tổng hợp bằng phương pháp phản ứng pha rắn với chất ban đầu gồm Li2CO3 và γ-Al2O3. Thứ ba, LiALO2 được chuẩn bị bằng phương pháp sol-gel kết hợp với EDTA với các chất ban đầu gồm LiNO3, Al(NO3)3.9H2O, C6H8O7 và C10H16N2O8 (EDTA). LiAlO2 sau khi được tổng hợp bằng ba phương pháp khác nhau được đánh giá cấu trúc và hình thái học bằng hai kỹ thuật điển hình là kỹ thuật nhiễu xạ tia X (XRD) và kính hiển vi điện tử quét (SEM). Kết quả là vật liệu LiAlO2 đơn pha gamma thu được khi được thiêu kết ở nhiệt độ lớn hơn 900 0C. Cấu trúc và hình thái học của vật liệu LiAlO2 phụ thuộc vào nhiệt độ thiêu kết và phương pháp chế tạo.


Từ khóa


LiAlO2; Sol-gel; Pha rắn; SEM; XRD

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] M. M. Chou, H. C. Huang, D.-S. Gan, and C. W. Hsu, “Defect characterizations of γ-LiAlO2 single crystals,” Journal of Crystal Growth, vol. 291, no. 2, pp. 485–490, June 2006.

[2] M. Marezio and J. P. Remeika, “High-Pressure Synthesis and Crystal Structure of α-LiAlO2,” The Journal of Chemical Physics, vol. 44, no. 8, pp. 3143–3144, April 1966.

[3] C. H. Chang and J. L. Margrave, “High-Pressure-High-Temperature Syntheses. III. Direct Syntheses of New High-Pressure Forms of LiAlO2 and LiGaO2 and Polymorphism in LiMO2 Compounds (M=B, Al, Ga),” Journal of the American Chemical Society, vol. 90, no. 8, pp. 2020–2022, April 1968.

[4] A. K. Fischer, “Atmospheric Pressure Synthesis for β-LiAlO2,” Inorganic Chemistry, vol. 16, no. 4, pp. 974–974, April 1977.

[5] M. Marezio, “The Crystal Structure and Anomalous Dispersion of γ-LiAlO2,” Acta Crystallographica, vol. 19, no. 3, pp. 396–400, September 1965.

[6] B. Cockayne and B. Lent, “The Czochralski Growth of Single Crystal Lithium Aluminate, LiAlO2,” Journal of Crystal Growth, vol. 54, no. 3, pp. 546–550, September 1981.

[7] B. Velickov, A. Mogilatenko, R. Bertram, D. Klimm, R. Uecker, W. Neumann, and R. Fornari, “Effects of the Li-evaporation on the Czochralski growth of γ-LiAlO2,” Journal of Crystal Growth, vol. 310, no. 1, pp. 214–220, January 2008.

[8] K. Kinoshita, J. W. Sim, and J. P. Ackerman, “Preparation and characterization of lithium aluminate,” Mater. Res. Bull., vol. 13, pp. 445-455, 1978.

[9] J. P. Kopasz, C. A. Seils, and C. E. Johnson, “Tritium release from lithium aluminate: can it be improved,” J. Nucl. Mater., vol. 191, pp. 231-235, 1992.

[10] K. Kinoshita, J. W. Sim, and G. H. Kucera, “Synthesis of fine particle size lithium aluminate for application in molten carbonate fuel cells,” Mater. Res. Bull., vol. 14, pp. 1357-1368, 1979.

[11] B. Schulz and H. Wedemeyer, “Theoretical study of the electronic, thermodynamic, and thermo-conductive properties of γ-LiAlO2 with 6Li isotope substitutions for tritium production,” J. Nucl. Mater., vol. 139, pp. 35-41, 1986.

[12] J. Becerril, P. Bosch, and S. Bulbulian, “Synthesis and characterization of γ-LiAlO2,” J. Nucl. Mater., vol. 185, pp. 304-307, 1991.

[13] M. A. Valenzuela, L. Tellez, P. Bosch, and H. Balmori, “Solvent effect on the sol-gel synthesis of lithium aluminate,” Mater. Lett., vol. 47, pp. 252-257, 2001.

[14] R. A. Riberio, G. G. Silva, and N. D. S. Mohallem, “The influences of heat treatment on the structural properties of lithium aluminates,” J. Phys. Chem. Solids, vol. 62, pp. 857-864, 2001.

[15] J. Lin, Z. Wen, X. Xu, and Z. Gu, “Processing and microstructure of γ-LiAlO2 ceramics,” Ceramics International, vol. 36, pp. 2221–2225, 2010.

[16] O. Ovalle-Encinia, H. Pfeiffer, J. A. Fabián-Anguiano, and J. Ortiz-Landeros, “Nanosized Lithium Aluminate (γ-LiAlO2) Synthesized by EDTA-citrate Complexing Method, Using Different Thermal Conditions,” J. Mex. Chem. Soc., vol. 63, no.4, pp. 229-245, 2019.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6569

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved