MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT): THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP | Trường | TNU Journal of Science and Technology

MÔ HÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC LÀM VIỆC TRỰC TIẾP TẠI DOANH NGHIỆP GIỮA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT - ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN VÀ CÔNG TY TNHH SAMSUNG THÁI NGUYÊN (SEVT): THỰC TRẠNG, VẤN ĐỀ VÀ GIẢI PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 13/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Nguyễn Xuân Trường Email to author, Ban Đào tạo - Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Văn Bình, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - ĐHTN
3. Nguyễn Thị Thùy Linh, Ban Đào tạo - ĐHTN

Tóm tắt


Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) chính thức đi vào hoạt động tại Thái Nguyên năm 2014, thu hút gần 80.000 lao động. Vì vậy, đào tạo nhân viên luôn được coi là vấn đề được ưu tiên của Công ty. Đáp ứng yêu cầu này, SEVT đã lựa chọn Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật - Đại học Thái Nguyên là một trong những đối tác hợp tác trong chương trình đào tạo nội bộ trực tiếp tại doanh nghiệp. Tính tới nay, sau 04 năm triển khai thực hiện, chương trình đào tạo đã thu hút hơn 2.300 nhân viên SEVT theo học và có 2 khóa đã tốt nghiệp với 479 người. Báo cáo này được tổng hợp thông tin trên cơ sở sử dụng các phương pháp nghiên cứu: phương pháp thu thập, phân tích và tỏng hợp tài liệu; phương pháp chuyên gia; phương pháp xử lý số liệu thống kê. Kết quả nghiên cứu khẳng định: Để thực hiện chương trình đào tạo có hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của SEVT, Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật đã căn cứ vào chuẩn chương trình đào tạo theo quy định, đồng thời phải căn cứ vào yêu cầu của doanh nghiệp để cấu trúc lại chương trình khung theo các mô đun kỹ năng ngành nghề diện hẹp nhằm xây dựng một chương trình đào tạo mềm dẻo, linh hoạt, liên thông, thuận lợi cho việc tổ chức đào tạo theo mô đun, tại nơi làm việc.


Từ khóa


Thái Nguyên, Samsung, doanh nghiệp, liên kết, đào tạo.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. “Chiến lược đào tạo nhân tài tại địa phương nhìn từ Samsung”, http://vneconomy.vn/cuoc-song-so/chien-luoc-dao-tao-nhan-tai-tai-dia-phuong-nhin-tu-samsung 2015110103286593.htm.

[2]. Trang web của Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (Đại học Thái Nguyên): http://tec.tnu.edu.vn/HTDTSamsung/details/1101

[3]. Nguyễn Vân Điềm, Nguyễn Ngọc Quân, Giáo trình Quản trị nhân lực, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội, 2010.

[4]. Báo cáo tổng kết mô hình hợp tác đào tạo Công ty Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) hợp tác với Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật (CET) thuộc Đại học Thái Nguyên, tháng 6/2018.

[5]. “Hành trình 10 năm: Việt Nam thành ngôi nhà thứ hai của Samsung”, https://vnexpress.net /tin-tuc/doi-song-so/hanh-trinh-10-nam-viet-nam-thanh-ngoi-nha-thu-hai-cua-samsung-3739083.html.

[6]. Chương trình đổi mới đào tạo nghề tại Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo “Các mô hình thí điểm hợp tác với doanh nghiệp trong đào tạo nghề - từ kinh nghiệm đến hướng đi trong tương lai”, Hà Nội, 2016.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved