PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY | Cường | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRONG BỐI CẢNH HIỆN NAY

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 14/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Trần Việt Cường Email to author, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Phúc Chỉnh, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Ngành giáo dục đang triển khai các hoạt động để thực hiện chương trình và sách giáo khoa mới từ sau 2020; đồng thời cách mạng công nghiệp 4.0 ảnh hưởng rõ rết đến giáo dục. Vì vậy, phát triển chương trình đào tạo giáo viên trong bối cảnh hiện nay thực sự cần thiết. Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái nguyên đã và đang nghiên cứu phát triển chương trình đào tạo giáo viên theo hướng đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông trong cách mạng 4.0 và gắn liến với giáo dục phổ thông ở khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Nội dung viết này, chúng tôi đề tập trung đề cập tới hoạt động phát triển chương trình đào tạo giáo viên phổ thông trong bối cảnh hiện nay của nhà trường.

Từ khóa


Phát triển chương trình; đào tạo giáo viên; khu vực trung du và miền núi phía Bắc; cách mạng 4.0; Trường Đại học Sư phạm

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Phúc Chỉnh, Phát triển chương trình và sách giáo khoa sinh học phổ thông, Nhà xuất bản Giáo dục Việt, 2014.

[2]. Đại học Thái Nguyên, Quy định phát triển chương trình đào tạo trình độ đại học của Đại học Thái Nguyên (Ban hành kèm theo Quyết định số 691/QĐ-ĐHTN ngày 17/4/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên), 2018.

[3]. Phạm Thị Huyền, Xây dựng CTĐT Đại học theo định hướng mới nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, Hội thảo toàn quốc Giáo dục Đại học Việt Nam - Hội nhập Quốc tế, Hà Nội: Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh, Nguồn: http://gddhhoinhapquocte.nuhcm.edu.vn/site/vn/?p=962, 2011.

[4]. Nguyễn Thanh Sơn, Phát triển CTĐT đại học theo định hướng đáp ứng chuẩn đầu ra, http://lib.vinhuni.edu.vn/DATA/62/upload/ 493/documents/2016/03/file5.pdf, 2014.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved