GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 1 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG | Trang | TNU Journal of Science and Technology

GIẢNG DẠY MÔN PHIÊN DỊCH 1 TẠI KHOA NGOẠI NGỮ: ĐÁNH GIÁ TỔNG QUAN VÀ ĐỀ XUẤT HOẠT ĐỘNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/04/19                Ngày đăng: 15/05/19

Các tác giả

Trần Thị Thu Trang Email to author, Khoa Ngoại ngữ - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Các khóa học phiên dịch đóng vai trò quan trọng trong nhiều chương trình đào tạo ở các trường đại học Việt Nam; tuy nhiên, có rất ít các tài liệu và nghiên cứu về lĩnh vực này. Tác giả đã thực hiện một nghiên cứu định tính nhằm tìm hiểu khóa học phiên dịch được thiết kế và giảng dạy tại Khoa Ngoại ngữ như thế nào. Tác giả so sánh và phân tích đề cương của khóa học với bài kiểm tra chuẩn quốc tế NAATI, sử dụng bảng câu hỏi và dự giờ giáo viên để thu thập dữ liệu. Các kết quả nghiên cứu cho thấy sự không tương thích giữa tầm quan trọng của khóa học với các chuẩn của NAATI và phương pháp lên lớp của giảng viên. Các giảng viên chưa trang bị cho sinh viên các kỹ năng cần thiết của môn học. Tác giả đồng thời đề xuất một số hoạt động áp dụng trong lớp học khi giảng dạy môn học này.


Từ khóa


phiên dịch; nghiên cứu định tính; phương pháp giảng dạy; kỹ năng; hoạt động ví dụ

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1]. Newmark, P., “No Global Communication without Translation” in Anderman, Gunilla & Rogers, Margaret (eds.), Translation Today: Trends and Perspectives. Clevedon: Multilingual Matters Ltd, 55-67, 2003.

[2]. Nguyễn Thị Như Ngọc, “Khảo sát thực trạng hoạt động đào tạo biên phiên dịch tiếng Anh tại một số trường đại học tại Việt Nam hiện nay”, Kỷ yếu hội thảo giảng dạy biên phiên dịch, Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, tr.3-20, 2016.

[3]. Nguyễn Quang Nhật, “Giảng dạy môn phiên dịch trong bối cảnh hội nhập – dạy học theo phương pháp tiếp cận năng lực”, Kỷ yếu hội thảo giảng dạy biên phiên dịch, Đại học KHXH&NV thành phố Hồ Chí Minh, tr.94 – 100, 2016.

[4]. Gravestock, P. & Gregor-Greenleaf, E., “Student Course Evaluations: Research, Models and Trends”, Toronto: Higher Education Quality Council of Ontario, 2008.

[5]. Accreditation by testing – Information booklet, NAATI, 10-2015. Retrieved from https://www.naati.com.au/media/1451/accreditation_by_testing_information_booklet.pdf on March 10, 2019.

[6]. Camellia, P., The interpreter’s role”,. Translation Journal, V6, No. 2, 95-110, 2014.

[7]. McCaughey, K., “Skim, scan, and run.” English Teaching Forum v56 No.1, 45-52, 2018.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.2019.06.673

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved