PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU) | Nga | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TRỞ THÀNH SINH KẾ BỀN VỮNG CHO NGƯỜI LỰ Ở BẢN HON (TAM ĐƯỜNG – LAI CHÂU)

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Hoàng Thị Phương Nga Email to author, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên
2. Nguyễn Hồng Vân, Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Là một trong 16 dân tộc có số dân dưới 10.000 người, dân tộc Lự hiện chỉ còn 5.601 khẩu (Theo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009). Họ cư trú tập trung ở Phong Thổ và Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, trong đó có xã Bản Hon (Tam Đường - Lai Châu). Bên cạnh sinh hoạt kinh tế truyền thống làm nương, dệt vải, săn bắn hái lượm thì hiện nay người Lự ở bản Hon đã có một sinh kế mới, đó chính là du lịch cộng đồng. Bản Hon không chỉ hấp dẫn du khách vì cảnh quan đẹp mà hơn tất cả chính là các giá trị văn hóa của đồng bào Lự vẫn được giữ gìn, trao truyền như một bảo tàng sống động. Người Lự bản Hon đã biết “xuất khẩu tại chỗ” các giá trị văn hóa ấy bằng công cụ “du lịch cộng đồng” để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm nghèo bền vững.


Từ khóa


người Lự, bản Hon, du lịch cộng đồng, sinh kế, giảm nghèo

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Chambers, Robert, Rural development: Putting the last first, Longman Scientific & Technical, Co-published in the United States with John Wiley & Sons, Inc., New York, 1983.

[2]. Nguyễn Văn Sửu, “Khung sinh kế bền vững: Một cách phân tích toàn diện về phát triển và giảm nghèo”, Tạp chí Dân tộc học, Số 2, tr 3-12, 2010.

[3]. Tổ chức Lao động Quốc tế, Bộ công cụ hướng dẫn giảm nghèo thông qua du lịch, 2012.

[4]. Bùi Thị Hải Yến, Du lịch cộng đồng, Nxb Giáo dục, 2007.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved