ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM FUSARIUM OXYSPORUM CỦA 12 LOẠI NANO TINH DẦU THỰC VẬT KHÁC NHAU VÀ CÁC CÔNG THỨC KẾT HỢP CỦA CHÚNG | Hiệp | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ỨC CHẾ NẤM FUSARIUM OXYSPORUM CỦA 12 LOẠI NANO TINH DẦU THỰC VẬT KHÁC NHAU VÀ CÁC CÔNG THỨC KẾT HỢP CỦA CHÚNG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 04/11/22                Ngày hoàn thiện: 20/12/22                Ngày đăng: 27/12/22

Các tác giả

1. Nguyễn Minh Hiệp Email to author, Trung tâm Công nghệ bức xạ và Công nghệ sinh học - Viện Nghiên cứu Hạt nhân
2. Trần Thị Ngọc Mai, Trung tâm Công nghệ bức xạ và Công nghệ sinh học - Viện Nghiên cứu Hạt nhân

Tóm tắt


Nghiên cứu nhằm mục đích đánh giá hiệu quả ức chế nấm Fusarium oxysporum trong điều kiện in vitro của 12 loại tinh dầu thực vật ở dạng nano (EO-LNs) và hệ kết hợp hai và ba của 4 loại tinh dầu tốt nhất. Đầu tiên, 12 EO-LNs đã được chuẩn bị bằng phương pháp đồng hóa tốc độ cao kết hợp với giảm kích thước bằng sóng siêu âm. Hệ tinh dầu kết hợp hai và kết hợp ba được tạo thành khi trộn các EO-LNs với tỉ lệ bằng nhau. Hiệu quả kháng nấm in vitro của 12 EO-LNs và dạng kết hợp của chúng được đánh giá bằng phương pháp đĩa thạch. Kết quả chỉ ra rằng, 12 EO-LNs đã được tổng hợp thành công với kích thước hạt trung bình ở mức nano và thế zeta lớn hơn -42 mV. Kết quả cũng cho thấy, dạng kết hợp của EO-LNs cho hiệu quả ức chế nấm F. oxysporum tốt hơn so với dạng đơn lẻ tương ứng. Đặc biệt, naTS cho thấy hiệu quả kháng nấm tốt nhất trong điều kiện in vitro với hiệu quả ức chế nấm đạt 88,14% ở độ pha loãng 500 lần. Do đó, naTS có tiềm năng ứng dụng như là thuốc trị nấm sinh học chống lại nấm F. oxysporum.


Từ khóa


Tinh dầu thực vật; Hệ mang nano; Fusarium oxysporum; Kháng nấm; Kết hợp

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] D. Miller, “Factors that affect the occurrence of fumonisin environmental health perspectives,” Mycology, vol. 109, pp. 321-324, 2001.

[2] T. Arie, “Fusarium diseases of cultivated plants, control, diagnosis, and molecular and genetic studies,” Journal of Pesticide Science, vol. 44, no. 4, pp. 275-281, 2019.

[3] J. F. Leslie and B. A. Summerell (Eds), The Fusarium Laboratory Manual. USA: Blackwell Publishing, 2006.

[4] C. Xiao and R. Li, “Detection and Control of Fusarium oxysporum from soft rot in dendrobium officinale by loop-mediated isothermal amplification assays,” Biology (basel), vol. 10, no. 11, pp. 2-4, 2021.

[5] F. J. de Lamo and F. L. W. Takken, “Biocontrol by Fusarium oxysporum using endophyte-mediated resistance,” Frontiers in Plant Science, no. 11, pp. 2-5, 2020.

[6] A. E. Asbahani, K. Miladi, W. Badri, M. Sala, E. H. A. Addi, H. Casabianca, A. El Mousadik, D. Hartmann, A. Jilale, F. N. R. Renaud, and A. Elaissari, “Essential oils: From extraction to encapsulation,” International Journal of Pharmaceutics, vol. 483, no. 1-2, pp. 220-243, 2015.

[7] R. Raveau, J. Fontaine, and A. L. Sahraoui, “Essential oils as potential alternative biocontrol products against plant pathogens and weeds: A Review,” Foods, vol. 9, no. 3, pp. 1-31, 2020.

[8] M. H. Nguyen, T. N. M. Tran, and N. B. D. Vu, “Antifungal activity of essential oil-encapsulated lipid nanoemulsions formulations against leaf spot disease on tomato caused by Alternaria alternate,” Archives of Phytopathology and Plant Protection, vol. 55, no. 2, pp. 235-257, 2022.

[9] W. Mehnert and K. Mäder, “Solid lipid nanoparticles: production, characterization and applications,” Advanced Drug Delivery Reviews, no. 47, pp. 165-196, 2001.

[10] T. N. M. Tran, N. B. D. Vu, N. T. T. Nguyen, T. H. N. Nguyen, M. H. Nguyen, “Investigation of inhibitory effect of mixture of nanocariers encapsulating chili, garlic and lemongrass oil on Alternaria sp. causing leaf spot disease,” (in Vietnamese), TNU Journal of Science and Technology, vol. 7, no. 166, pp. 141-145, 2020.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.6871

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved