NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY DÒNG CHẢY NGANG | Hương | TNU Journal of Science and Technology

NGHIÊN CỨU ĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIẤY HOÀNG VĂN THỤ SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ BÃI LỌC NGẦM TRỒNG CÂY DÒNG CHẢY NGANG

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/19                Ngày đăng: 08/05/19

Các tác giả

Vi Thị Mai Hương Email to author, Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp- Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo này trình bày nghiên cứu về khả năng XLNT của Công ty Cổ phần Giấy Hoàng Văn Thụ bằng hệ thống XLNT có sử dụng công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang (HF). Mô hình thí nghiệm gồm có 1 bể đông keo tụ (D x H = 0,45 x 0,47)m và 1 bãi lọc HF (L x B x H = 1,05 × 0,3 × 0,6 m). Nước thải sau khi xử lý gián đoạn qua bể đông keo tụ được bổ sung thêm nước thải sinh hoạt với tỷ lệ 1% về thể tích và cấp vào bãi lọc HF với lưu lượng Q = 12 lít/ngày và thời gian lưu 5 ngày. Nước thải vào mô hình có pH dao động từ 6,4-6,7; nồng độ COD, TSS trung bình tương ứng là 1073,33 ±127,55 và 1392,82±98,77 mg/L gấp giá trị giới hạn cột A của QCVN 12:2008/BTN&MT tương ứng là 10,73 và 27,86 lần. Mô hình được vận hành từ ngày 23/02/2018 đến ngày 8/5/2018. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nước thải sau xử lý có pH trung tính, dao động trong khoảng từ 6,7-7,3. Hiệu suất xử lý trung bình các thông số COD và TSS của bể đông keo tụ, bãi lọc HF và mô hình thí nghiệm tương ứng là (63,89; 85,37; 94,43)% và (75,14; 90,32; 97,57)% và đạt giá trị giới hạn cột A của QCVN 12:2008/BTN&MT được phép thải vào nguồn nước tiếp nhận dùng cho mục đích sinh hoạt.


Từ khóa


Xử lý nước thải; bãi lọc ngầm trồng cây dòng chảy ngang; bãi lọc trồng cây; xử lý nước thải nhà máy giấy; nước thải nhà máy giấy

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved