XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN PHỔ BIẾN NUÔI TRÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VIVO VÀ IN VITRO | Thăng | TNU Journal of Science and Technology

XÁC ĐỊNH TỶ LỆ TIÊU HÓA VÀ GIÁ TRỊ NĂNG LƯỢNG TRAO ĐỔI CỦA MỘT SỐ LOẠI THỨC ĂN PHỔ BIẾN NUÔI TRÂU BẰNG PHƯƠNG PHÁP IN VIVO VÀ IN VITRO

Thông tin bài báo

Ngày đăng: 30/01/18

Các tác giả

1. Trần Văn Thăng Email to author, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên
2. Tạ Văn Cần, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi Quốc gia
3. Nguyễn Văn Đại, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi miền núi - Viện Chăn nuôi Quốc gia
4. Nguyễn Hữu Hòa, Trường Đại học Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Mục đích của nghiên cứu nhằm xác định tỷ lệ tiêu hóa và giá trị năng lượng trao đổi của 5 loại thức ăn thô xanh bằng phương pháp in vivoin vitro. Thí nghiệm in vivo, sử dụng 4 trâu đực, 3-4 năm tuổi có khối lượng từ 230-360, được thiết kế theo phương pháp chia thời kỳ. Thí nghiệm in vitro đã sử dụng phương pháp hai giai đoạn pepsin-cellulase. Kết quả nghiên cứu cho thấy 5 loại thức ăn thô xanh là cỏ VA06, cỏ Ghine-Hamil, cỏ Ruzi, cỏ Decumbens và ngô sau thu bắp có tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô, protein thô, xơ thô, NDF và ADF lần lượt biến động từ 56,31 - 71,48%; 60,62 - 75,74%;  28,70 - 70,47%; 49,99 - 68,10% và 37,88 - 67,37%. Tỷ lệ tiêu hóa chất hữu cơ và giá trị năng lượng trao đổi của năm loại thức ăn thô xanh lần lượt là 57,74 - 74,02% và 6,11 - 7,38 MJ/kg DM. Tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô giữa phương pháp in vivoin vitro được thể hiện bằng phương trình hồi quy tuyến tính là Y (In vivo) = 37,51 + 0,503X (In vitro); R2 = 0,8571. Như vậy, quan hệ tương quan giữa phương pháp in vivoin vitro về tỷ lệ tiêu hóa vật chất khô của 5 loại thức ăn trong nghiên cứu này là rất chặt chẽ (r = 0,92).


Từ khóa


In vivo, In vitro, năng lượng trao đổi, thức ăn thô xanh, tỷ lệ tiêu hóa.

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved