SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH LOẠI LOÀI SUM LIÊN (Adinandra lienii) THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM | Quân | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG MÃ VẠCH DNA ĐỂ ĐỊNH LOẠI LOÀI SUM LIÊN (Adinandra lienii) THU TẠI TỈNH LÀO CAI, VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/19                Ngày đăng: 29/04/19

Các tác giả

1. Nguyễn Hữu Quân Email to author, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN
2. Kiều Thị Trà Giang, Trường Đại học Sư phạm - ĐHTN

Tóm tắt


Loài Sum liên có tên khoa học là Adinandra lienii phân bố ở khu vực miền núi phía Bắc, Việt Nam. Hiện nay, chưa tìm thấy có nghiên cứu nào công bố về đặc điểm sinh học, hóa sinh và di truyền của loài Sum liên. Trong nghiên cứu này, nhằm hỗ trợ cho việc định danh loài bằng phương pháp hình thái dựa trên khóa định loại, cũng như bước đầu công bố các thông tin bằng mã vạch DNA của loài Sum liên thu tại Lào Cai, Việt Nam được chính xác, phương pháp sử dụng DNA barcode dựa trên đoạn gen MatK đã được thực hiện. Đoạn gen MatK từ loài Sum liên đã phân lập được dựa trên cặp mồi đặc hiệu MatK-F/MatK-R có chiều dài 867 nucleotide. Trình tự đoạn gen MatK từ loài Sum liên được so sánh với các loài thuộc chi Adinandra công bố trên GenBank thông qua các phần mềm BLAST trong NCBI, BioEdit và MegAlige. Kết quả đã chứng minh được loài Sum liên thuộc chi Adinandra và trình tự đoạn gen MatK từ loài Adinandra lienii có sự sai khác so với các loài đã công bố

Từ khóa


Adinandra lienii, DNA barcoding, gen MatK, giám định loài, Sum liên

Toàn văn:

PDF

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved