GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LAO CAI | Hương | TNU Journal of Science and Technology

GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TỈNH LAO CAI

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 16/04/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

1. Nguyễn Thị Hương Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN
2. Nguyễn Thanh Minh, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN
3. Nguyễn Thị Vân, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN
4. La Quý Dương, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Tóm tắt


Trên cơ sở lý thuyết cơ chế, chính sách về thu hút và sử dụng vốn đầu tư, nhóm tác giả đã thu thập nguồn số liệu thứ cấp và số liệu sơ cấp qua điều tra phỏng vấn (bảng phiếu hỏi in sẵn) tại tỉnh Lào Cai và số liệu đã được xử lý qua phần mềm Excel trên máy tính với các phương pháp nghiên cứu cụ thể như thống kê mô tả, phân tổ thống kê, so sánh để phân tích đánh giá thực trạng cơ chế chính sách và hỗ trợ từ phía tỉnh Láo Cai về thu hút vốn đầu tư. Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, công tác thanh tra, kiểm tra sau cấp phép đầu tư,khả năng thu hút và sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Lào Cai. Từ cơ chế, chính sách và hoạt động hỗ trợ của tỉnh đã thu hút nhiều NĐT/DN với hàng ngàn tỷ đồng đã được đầu tư trên địa bàn góp phần tạo nên một diện mạo mới, tăng thu ngân sách và đang từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống cả vật chất lẫn tinh thần cho nhân dân Lao Cai. Bài viết cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân. Từ đó nhóm tác giả đề xuất nhóm giải pháp nhằm thu hút, sử dụng vốn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Lào Cai.

Từ khóa


Cơ chế kinh tế, chính sách kinh tế, tác động của cơ chế chính sách, hoạt động hỗ trợ NĐT, thực trạng và giải pháp.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. https://xemtailieu.com/tai-lieu/dau-tu-la-yeu-to-quyet-dinh-toi-su-phat-trien-va-la-chia-khoa-cho-su-tang-truong-cua-moi-quoc-gia-1523853.html.

[2]. Ban quản lý các KCN và Thu hút đầu tư Lào Cai, Báo cáo tổng kết công tác quản lý các khu công nghiệp và các cửa khẩu năm 2018; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2019, 2019.

[3]. Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Lào Cai, Báo cáo tình hình thực hiện thu hút đầu tư vào huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai năm 2015, 2016, 2017, 2015, 2016, 2017.

[4]. Niên giám thống kê tỉnh Lào Cai 2017.

[5]. UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 3601/QĐ-UBND; Quyết định 5557/QĐ-UBND về Phê duyệt bổ sung dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2017, 2017.

[6]. UBND tỉnh Lào Cai, Quyết định 2284/QĐ-UBND tỉnh Lào Cai ngày 24 tháng 7 năm 2015 về Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Lào Cai đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, 2015.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved