CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA | Ninh | TNU Journal of Science and Technology

CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP LẦN THỨ TƯ VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN SỰ THAY ĐỔI KỸ NĂNG LAO ĐỘNG DƯỚI GÓC NHÌN CỦA SINH VIÊN TUEBA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

1. Đỗ Thùy Ninh Email to author, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN
2. Lê Thị Thu Huyền, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN
3. Nguyễn Thị Nội, Trường Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - ĐHTN

Tóm tắt


Trong những năm gần đây, ứng dụng những thành tựu của “cách mạng công nghiệp lần thứ tư”diễn ra mạnh mẽ với ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo ra những thay đổi lớn đòi hỏi thích ứng của mọi cá nhân trong xã hội. Đối với học sinh - sinh viên hiện nay, những người trẻ tuổi, được xem là nòng cốt tiếp nhận các kiến thức, xu hướng mới của thời đại, đồng thời là đại diện cho thế hệ lao động trong giai đoạn tới, việc nâng cao nhận thức, hiểu biết về cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm giúp họ thích ứng và chuẩn bị tốt cho quá trình gia nhập lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu thực tiễn thời đại cần đặt ra một cách cấp bách và thiết thực. Trong bài viết này nhóm tác giả trình bày những luận điểm về ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến sự thay đổi kỹ năng lao động và kết quả khảo sát 430 sinh viên hệ chính quy trường Đại học kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên về mức độ quan tâm tới những ảnh hưởng đó.

Từ khóa


Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thời chuyển đổi số, kỹ năng lao động

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Phan Xuân Dũng, Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư - cuộc cách mạng của sự hội tụ và tiết kiệm, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, 2018.

[2]. Hồ Tú Bảo, Hiểu về Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, truy cập 30/9/2018, từ https://vnexpress.net.

[3]. Klaus Schwab, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Nxb Thế giới, Hà Nội, 2018.

[4]. Ngân hàng Thế giới, Tương lai việc làm cho Việt Nam, khai thác xu hướng lớn cho sự phát triển thịnh vượng hơn, Nxb Hồng Đức, Hà Nội, 2018.

[5]. Ngân hàng Thế giới, Báo cáo phát triển Việt Nam: Phát triển kỹ năng: Xây dựng lực lượng lao động cho một nền kinh tế thị trường hiện đại ở Việt Nam, Trung tâm Thông tin phát triển Việt Nam, Hà Nội, 2014.

[6]. Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế TW, Chuyên đề 10: Tác động cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, Cổng thông tin kinh tế Việt Nam - VNEP (https://Vnep.org.vn), truy cập ngày 3/12/2018.

[7]. Bùi Thị Ngọc Lan, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và một số vấn đề đặt ra với Việt Nam, truy cập ngày 1/10/2018, từ http://tapchitaichinh.vn.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved