SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH | Hoa | TNU Journal of Science and Technology

SỰ KẾT TINH PHONG CÁCH SỐNG CẦN, KIỆM, LIÊM CHÍNH TRONG DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 17/04/19                Ngày đăng: 30/06/19

Các tác giả

Đặng Thị Thúy Hoa Email to author, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân

Tóm tắt


Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chứa đựng những nội dung tư tưởng lớn của Người. Trong đó, nội dung về phẩm chất đạo đức cần, kiệm, liêm, chính là một nội dung quan trọng trong Di chúc của Người. Cần, kiệm, liêm, chính là những giá trị đạo đức truyền thống cũ được Hồ Chí Minh bổ sung, phát triển, nâng lên một tầm cao mới. Những giá trị đạo đức ấy được đúc kết trong Di chúc thành phong cách sống của Hồ Chí Minh. Cần thiết phải phát huy giá trị của phong cách sống cần, kiệm, liêm, chính trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở những nội dung: nâng cao nhận thức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về những nội dung của phẩm chất cần, kiệm, liêm, chính theo tư tưởng Hồ Chí Minh; gắn liền việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính gắn liền với cuộc đời hoạt động cách mạng của Hồ Chí Minh; nêu cao vai trò nêu gương về đạo đức cần, kiệm, liêm, chính đối với cán bộ, đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Từ khóa


Cần, kiệm, liêm, chính; di chúc; Hồ Chí Minh; phong cách sống.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 6, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

[2]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 15, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.

[3]. Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 4, Nxb Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2011.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved