CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021 | Tân | TNU Journal of Science and Technology

CHỦ TRƯƠNG CỦA ĐẢNG VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂN TỪ NĂM 2016 ĐẾN NĂM 2021

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 08/02/23                Ngày hoàn thiện: 05/05/23                Ngày đăng: 05/05/23

Các tác giả

1. Nguyễn Thiên Tân Email to author, Học viện Lục quân, Bộ Quốc phòng
2. Chử Văn Tuyên, Đại học Thành Đô

Tóm tắt


Kinh tế tư nhân là một bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân. Phát triển kinh tế tư nhân là một chiến lược lâu dài trong phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nâng cao năng lực của đất nước trong hội nhập quốc tế. Từ năm 2016 đến năm 2021, nhiều chủ trương, giải pháp đã được Đảng đưa ra nhằm phát triển kinh tế tư nhân, coi kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng để phát triển kinh tế. Bằng nhiều phương pháp như: lịch sử, lôgic, tổng hợp, thống kê, so sánh, bài viết làm sáng tỏ chủ trương và những kết quả đạt được trong quá trình Đảng lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân. Kết quả nghiên cứu làm nổi bật sự đúng đắn, sáng tạo của Đảng trong lãnh đạo phát triển kinh tế tư nhân. Bên cạnh đó, bài viết rút ra một số kinh nghiệm nhằm vận dụng vào thực tiễn phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Từ khóa


Đảng Cộng sản Việt Nam; Phát triển; Kinh tế; Chủ trương; Kinh tế tư nhân

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] The 12th Central Committee of the Communist Party of Vietnam, Resolution No. 10-NQ/TW, dated June 3, 2017, about developing the private economy to become an important driving force of the socialist-oriented market economy, National Political Publishing House, Hanoi, 2017.

[2] T. H. M. Nguyen, “The Party's perception of the private economy over 30 years of implementing the doi moi,” Party History Magazine, no. 768, pp. 45-46, 2016.

[3] T. N N. Nguyen, “Private economic development from the perspective of administrative reform, Financial Review,” Financial Magazine, July 3, 2019. [Online]. Available: https://tapchitaichinh.vn/tai-chinh-kinh-doanh/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-nhin-tu-goc-do-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-309320.html. [Accessed November 2, 2022].

[4] H. S. Nguyen, “Developing the private economy, a major policy of our Party in the process of economic renewal,” Central Theoretical Council, September 25, 2020. [Online]. Available: https://hdll.vn/vi/nghien-cuu---trao-doi/phat-trien-kinh-te-tu-nhan-mot-chu-truong-lon-cua-dang-ta-trong-qua-trinh-doi-moi-nen-kinh-te.html. [Accessed November 2, 2022].

[5] Q. T. Nguyen and T. L. Nguyen, “Private economy - an important driver of the economy,” Propaganda Magazine, May 13, 2021. [Online]. Available: https://tuyengiao.vn/tim-hieu-noi-dung-cac-van-kien-dai-hoi-xiii/kinh-te-tu-nhan-dong-luc-quan-trong-cua-nen-kinh-te-133368. [Accessed November 2, 2022].

[6] H. Minh, “Private economy - The driving force of Vietnam's economic growth,” Financial Magazine, December 9, 2021. [Online]. Available: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM217082. [Accessed November 2, 2022].

[7] T. H. Tran, “Situation and solutions to develop the private sector,” Financial magazine, April 23, 2022. [Online]. Available: https://tapchitaichinh.vn/co-che-chinh-sach/thuc-trang-va-giai-phap-phat-trien-thanh-phan-kinh-te-tu-nhan-347427.html. [Accessed November 2, 2022].

[8] The Communist Party of Vietnam, Documents of the 12th National Congress of Deputies. National Political Publishing House, Hanoi, 2016.

[9] The Communist Party of Vietnam, Documents of the 13th National Congress of Deputies. National Political Publishing House, Hanoi, 2021.

[10] Vietnam Ministry of Planning and Investment, Vietnam business white book in 2022. Statistical Publishing House, Hanoi, 2022.

[11] T. P. Do, “Continuing to affirm the important role of the private economy in the spirit of the 13th Party Congress,” Academy of politics region, October 1, 2021. [Online]. Available: https://hcma2.hcma.vn/tintuc/ Pages/dua-nghi-quyet-dh-13-vao-cuocsong.aspx?CateID=342&ItemID=11679. [Accessed November 8, 2022].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7298

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved