ĐÁNH GIÁ NGUỒN GIÓ TRONG KHU VỰC TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI DIỆN TÍCH CỦA MỘT NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ: PHƯƠNG PHÁP | Thìn | TNU Journal of Science and Technology

ĐÁNH GIÁ NGUỒN GIÓ TRONG KHU VỰC TƯƠNG ĐƯƠNG VỚI DIỆN TÍCH CỦA MỘT NHÀ MÁY ĐIỆN GIÓ: PHƯƠNG PHÁP

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 09/02/23                Ngày hoàn thiện: 27/02/23                Ngày đăng: 28/02/23

Các tác giả

1. Đinh Văn Thìn, Trường Đại học Điện lực
2. Nguyễn Hữu Đức Email to author, Trường Đại học Điện lực
3. Lê Quang Sáng, Viện Khoa học Năng lượng - Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Tóm tắt


Khảo sát nguồn gió tại một khu vực cụ thể là một trong các giai đoạn đầu tiên và quan trọng để có thể tiến hành xây dựng một nhà máy điện gió. Trên thực tế, các phần mềm dự báo khí tượng hiện nay thường chỉ tiến hành các tính toán trên phạm vi rộng lớn và những kết quả đưa ra cũng mang tính chất đại diện, giá trị trung bình cho toàn bộ khu vực. Trong bài báo này, chúng tôi sẽ trình bày một phương pháp đánh giá nguồn gió trong một khu vực nhỏ, tương đương với phạm vi của một nhà máy điện gió. Khu vực được lựa chọn để xây dựng mô hình là phần đồi núi thuộc huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận. Phương pháp Động lực học chất lưu tính toán (CFD) trong phần mềm Ansys CFX và dữ liệu Blender GIS sẽ được sử dụng để mô hình hóa chính xác địa hình của khu vực và tiến hành các phân tích chuyển động của gió tại khu vực này. Kết quả nhận được là các giá trị của vận tốc gió theo độ cao trong toàn bộ không gian ba chiều của mô hình, đặc biệt là tại các vị trí đặc trưng như là thung lũng, sườn núi và đỉnh núi. Dựa trên các kết quả thu được, chúng ta có thể xác định chính xác phân bố vận tốc gió tại từng vị trí cụ thể và từ đó có thể xác định được các vị trí tốt nhất để lắp đặt các trụ tuabin điện gió.

Từ khóa


Nguồn gió; Nhà máy điện gió; Phương pháp CFD; Phần mềm Ansys CFX; Dữ liệu Blender GIS

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] United Nations, “Delivering The Glasgow Climate Pact,” 2021. [Online]. Available: https://ukcop26. org/. [Accessed February 4, 2023].

[2] Institute of Energy, Ministry of Industry and Trade of the Socialist Republic of Vietnam, “The national power development plan in the 2021-2030 period, with vision to 2045,” (in Vietnamese), April 2022.

[3] H. G. Kim, Y. H. Kang, and J. Y. Kim, “Evaluation of Wind Resoure Potential in moutainous region considering morphometric terrain cheracteristics,” Wind Energy, vol. 41, no. 2, pp.114-123, 2017.

[4] Q. V. Dinh, Q. V. Doan, D. T. Ngo, V. N. Dinh, and D. D. Nguyen, “Offshore wind resource in the context of global climate change over a tropical area,” Applied Energy, vol. 308, 2022, Art. no. 118369.

[5] V. H. Nguyen, X. T. Pham, D. N. Nguyen, X. A. Nguyen, L. K. Pham, H. S. Hoang, T. M. Nguyen, and C. C. Pham, “Observation and Simulation of Wind Speed and Wind Power Density over Bac Lieu Region,” Advances in Meteorology, vol. 2021, 2021, Art. no. 8823940.

[6] H. A. Effat and A. M. El-Zeiny, “Geospatial modeling for selection of optimum sites for hybrid solar-wind energy in Assiut Governorate, Egypt,” The Egyptian Journal of Remote Sensing and Space Sciences, vol. 25, no. 2, pp. 627-637, 2022.

[7] Y. Back, P. Kumar, P. M. Bach, W. Rauch, and M. Kleidorfer, “Integrating CFD-GIS modelling to refine urban heat and thermal comfort assessment,” Science of the Total Environment, vol. 858, 2023, Art. no. 159729.

[8] S. Chang, Q. Jiang, and Y. Zhao, “Integrating CFD and GIS into the Development of Urban Ventilation Corridors: A Case Study in Changchun City, China,” Sustainability, vol. 10, no. 6, pp. 1-16, 2018.

[9] J. Manwell, J. McGowan, and A. Rogers, Wind energy explained: theory, design, and application. John Wiley & Sons Ltd., 2009.

[10] Blender, “Blender 3.4 Reference Manual,” 2023. [Online]. Available: https://docs.blender.org/ manual/en/ latest/getting_started/ about/introduction.html. [Accessed February 4, 2023].

[11] GitHub, Inc., “BlenderGIS,” 2023. [Online]. Available: https://github.com/domlysz/BlenderGIS. [Accessed February 4, 2023].

[12] J. Tu, G. H. Yeoh, and C. Liu, Computational Fluid Dynamics: A Practical Approach. Elsevier, 2008.

[13] Ansys Inc, “Ansys CFX,” 2023. [Online]. Available: https://www.ansys.com/products/fluids/ansys-cfx. [Accessed February 4, 2023].

[14] World Bank Group, “Global Wind Atlas,” 2023. [Online]. Available: https://globalwindatlas.info/ en/area/Vietnam/Ninh%20Thu%E1%BA%ADn. [Accessed February 4, 2023].
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7299

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved