PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM | Nam | TNU Journal of Science and Technology

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THEO ĐỊNH HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP ỨNG DỤNG Ở VIỆT NAM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 18/04/19                Ngày đăng: 31/05/19

Các tác giả

Nguyễn Danh Nam Email to author, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài viết trình bày quy trình phát triển chương trình đào tạo theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng của các trường đại học ứng dụng Hà Lan và các điều kiện để thực hiện chương trình như tiêu chuẩn đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất và mối quan hệ với công giới. Đây là kết quả các hoạt động hỗ trợ 8 trường đại học của Việt Nam phát triển chương trình đào tạo thuộc Dự án phát triển giáo dục đại học theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng (Dự án POHE) từ năm 2005 đến năm 2015. Kết quả nghiên cứu của Dự án tiếp tục được áp dụng và lan tỏa đến các trường đại học trong cả nước. Bài viết tóm lược một số kết quả chủ yếu trong việc triển khai phát triển chương trình đào tạo theo hướng tăng thực hành, thực tế tại doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Từ khóa


Chương trình, chương trình đào tạo, phát triển chương trình, định hướng ứng dụng, Việt Nam.

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1]. Nguyễn Hữu Châu, Những vấn đề cơ bản về chương trình dạy học và quá trình dạy học, Nxb Giáo dục, 2005.

[2]. Orlando González, Secondary mathematics teachers’ professional competencies for effective teaching of variability-related ideas: A Japanese case study. Statistique et Enseignement, 5(1), 31-51, 2014.

[3]. Phạm Văn Lập, Phát triển chương trình đào tạo - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Hà Nội, 1998.

[4]. Nguyễn Danh Nam, Cơ chế phối hợp giữa trường sư phạm và trường phổ thông trong đào tạo giáo viên theo định hướng nghề nghiệp ứng dụng. Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt tháng 3, 31-33, 2015.

[5]. Phạm Hồng Quang, Phát triển chương trình đào tạo giáo viên – Những vấn đề lí luận và thực tiễn. Nxb Đại học Thái Nguyên, 2013.

[6]. Nghị quyết số 14/2005/NQ-CP ngày 02/11/2005 của Chính phủ về việc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020.


Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved