PHÂN TÍCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN HỌC TIẾNG Ả RẬP: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ LỚP X TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ MUHAMMADIYAH 3 WATES, YOGYAKARTA, INDONESIA | Widodo | TNU Journal of Science and Technology

PHÂN TÍCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN HỌC TIẾNG Ả RẬP: MỘT NGHIÊN CỨU VỀ LỚP X TẠI TRƯỜNG TRUNG HỌC NGHỀ MUHAMMADIYAH 3 WATES, YOGYAKARTA, INDONESIA

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 21/02/23                Ngày hoàn thiện: 31/03/23                Ngày đăng: 31/03/23

Các tác giả

1. Heru Widi Widodo, Trường Đại học Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
2. Waharjani Waharjani, Trường Đại học Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
3. Mhd. Lailan Arqam, Trường Đại học Ahmad Dahlan Yogyakarta, Indonesia
4. Desfa Yusmaliana Email to author, Trường Đại học Brunei Darussalam Trường Đại học Muhammadiyah Bangka Belitung
5. Gamal Abdul Nasir Zakaria, Trường Đại học Brunei Darussalam

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích khám phá quá trình và kết quả của việc sử dụng phương tiện học tập cho học sinh lớp X học tiếng Ả Rập. Nghiên cứu sử dụng phương pháp mô tả định tính. Quan sát, phỏng vấn và tài liệu được sử dụng để thu thập dữ liệu nghiên cứu từ hiệu trưởng, hiệu phó phụ trách chương trình giảng dạy, giáo viên dạy tiếng Ả Rập và học sinh lớp X. Nghiên cứu này không áp dụng cách xử lý, thao túng hoặc chuyển đổi đối với các biến đang được điều tra mà thay vào đó mô tả một tình trạng như nó vốn có. Lúc đầu, học tiếng Ả Rập ở lớp X rất khó. Kết quả nghiên cứu cho thấy giáo viên sử dụng phương tiện học tập phù hợp với đặc điểm của học sinh có thể biến việc học buồn tẻ, phức tạp và đáng sợ thành học tập hấp dẫn khiến học sinh háo hức tham gia đến cùng. Điều đó đã được chứng minh qua việc cải thiện bài kiểm tra từ thứ nhất đến thứ sáu, mặc dù sự khác biệt không đáng kể. Hơn nữa, sự thành công của giáo viên trong việc sử dụng phương tiện học tập cho các môn học tiếng Ả Rập đã truyền cảm hứng cho giáo viên ở các trường khác, những người phải đối mặt với những thách thức tương tự.

Từ khóa


Tiếng Ả Rập; Học tiếng Ả Rập; Phương tiện học tập; Chiến lược học tập; Sự tham gia của sinh viên

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] N. S. Hidayat, “Problematika Pembelajaran Bahasa Arab,” An-Nida’, vol. 37, no. 1, pp. 82-88, 2012. [Online]. Available: http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/315. [Accessed January 15, 2023].

[2] A. F. Efendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab. Malang: Misykat, 2005.

[3] M. Yunus, Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia. Jakarta: Hidakarya Agung, 1996.

[4] H. Saputra, I. Prayoga, A. Oktaviani et al, “Kontribusi Gagasan K.H. Ahmad Dahlan Dalam Dinamika Pendidikan Di Kota Pangkal Pinang,” Kuttab, vol. 6, no. 1, pp. 50-60, 2022.

[5] D. Yusmaliana and H. Widodo, “Reconstruction of Islamic Education Curriculum in The Disruption Era,” Int. J. Islam. Stud. Humanit., vol. 2, no. 1, pp. 50-57, 2019.

[6] I. J. Syah, “Pembelajaran Bahasa Arab Sebagai Bahasa Asing Terhadap Anak Usia Dini,” JCE (Journal Child. Educ.), vol. 2, no. 1, 2019, doi: 10.30736/jce.v1i2.14.

[7] S. T. Gazieva, “Reading is the Receptive Side of Writing,” Sci. J. Impact Factor, vol. 2, no. 5, pp. 1564-1570, 2021.

[8] S. Sreena and M. Ilankumaran, “Developing Productive Skills Through Receptive Skills – A Cognitive Approach,” Int. J. Eng. Technol., vol. 7, no. 436, p. 669, 2018, doi: 10.14419/ijet.v7i4.36.24220.

[9] D. Yusmaliana, S. Suyadi, H. Widodo, and A. Suryadin, “Creative Imagination Base on Neuroscience: A Development and Validation of Teacher’s Module in Covid-19 Affected Schools,” Univers. J. Educ. Res., vol. 8, no. 11B, pp. 5849-5858, Nov. 2020, doi: 10.13189/ujer.2020.082218.

[10] Depdiknas, "Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003," the Indonesian National Education System Law No. 20 of 2003, 2003.

[11] D. Misbah and M. Surya, “Penggunaan media audio visual dalam pembelajaran yang berbasis Power Point model Pop Up untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi kosakata mata pelajaran bahasa Arab,” J. Teknol. Pendidik. dan Pembelajaran, vol. 2, no. 2, pp. 404-417, 2017.

[12] N. Sudjana and A. Rivai, Media pengajaran. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

[13] W. Suyatno, S. M. Dinni, and D. Yusmaliana, “Learning Model During Post Covid-19 Pandemic to Improve Early Childhood Language Development,” J. Pendidik. Anak Usia Dini, vol. 6, no. 2, pp. 6187-6197, 2022, doi: 10.31004/obsesi.v6i6.3115.

[14] B. R. Hergenhahn and M. H. Olson, Theories of Learning, 6th ed. Jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2017.

[15] M. A. Al Muhsin and A. F. F. Mustafa, “Requirements of Learning Arabic Language Among Islamic Financial Students,” Int. J. Humanit. Philos. Lang., vol. 3, no. 9, pp. 24-35, 2020, doi: 10.35631/ijhpl.39004.

[16] M. B. N. Wajdi, “Dynamic Learning for the Arabic language,” EDUTEC J. Educ. Technol., vol. 2, no. 2, pp. 25-31, 2019, doi: 10.29062/edu.v2i2.27.

[17] F. Y. Al-busaidi, “Arabic in Foreign Language Programmes: Difficulties and Challenges,” J. Educ. Psychol. Stud. - Sultan Qaboos Univ., vol. 9, no. 4, pp. 701-717, 2015.

[18] A. Al-Tamimi and M. Al-Amri, “Challenges and solutions of teaching Arabic language for non-native speakers,” Int. J. Humanit. Soc. Sci. Res., vol. 8, no. 1, pp. 17-25, 2018.

[19] S. M. Shamsuddin and S. S. B. H. Ahmad, “Problems of Teaching Arabic Language to non-native speakers and its methodological solutions,” Adv. Soc. Sci. Res. J., vol. 6, no. 6, 2019, doi: 10.14738/assrj.66.6710.

[20] H. M. S. Kenali, N. M. R. N. Yusoff, N. S. bt M. Saad, H. Abdullah, and A. M. S. Kenali, “The Effects of Language Games on Smartphones in Developing Arabic Speaking Skills among Non-Native Speakers,” Creat. Educ., vol. 10, no. 05, pp. 972-979, 2019, doi: 10.4236/ce.2019.105073.

[21] Q. A’yuni, D. Hilmi, S. L. Benedik, and B. M. B. Ahmed, “Creative Arabic Learning Based on Quizizz,” An Nabighoh, vol. 24, no. 1, pp. 47-64, 2022.

[22] A. S. Daif-Allah and M. S. Al-Sultan, “The Effect of Role-Play on the Development of Dialogue Skills among Learners of Arabic as a Second Language,” Educ. Sci., vol. 13, no. 1, 2023, Art. no. 50, doi: 10.3390/educsci13010050.

[23] H. Albahuoth, “Effectiveness of flipped classroom in developing 11th graders’ grammatical competences in Arabic,” Interact. Learn. Environ., vol.?, pp. 1-17, 2020, doi: 10.1080/10494820.2020.1821714.

[24] R. Rini, “Design of Arabic Learning Media Based on Compact Disc for Madrasah Tsanawiyah,” Adv. Soc. Sci. Educ. Humanit. Res., vol. 261, pp. 136–142, 2018, doi: 10.2991/icie-18.2018.25.

[25] M. A. A. Rahaded, N. Murtadho, and M. Ahsanuddin, “Development of A Web-Based Crossword Puzzles to Teach Arabic Vocabulary in Islamic Junior High Schools,” Al-Arabi J. Teach. Arab. as a Foreign Lang., vol. 6, no. 2, pp. 134-153, 2022.

[26] Mabruri and Hamzah, “The Urgency of Using Internet-Based Arabic Learning Media in Online Learning in the Global Pandemic Era,” J. Bhs. Arab Pendidik. Bhs. Arab P-ISSN, vol. 1, no. 2, pp. 1–10, 2020.

[27] L. Suaibah and T. Rahman, “Smart Tree Learning Media - We Can Be Based on Android For Arabic Subjects,” Ijaz Arab. J. Arab. Learn., vol. 3, no. 1, pp. 89-106, 2020, doi: 10.18860/ijazarabi.v3i1.8215.

[28] U. Nuha, Ragam Metodologi dan Media Pembelajaran Bahasa Arab. Yogyakarta: Diva Press, 2016.

[29] M. F. Fauzi, H. Salahuddin, and L. Mauludiyah, “The Effectiveness of Arabic Video Animation in Improving the Mastery of Arabic Vocabulary,” Int. J. Arab. Lang. Teach., vol. 2, no. 2, pp. 149-161, 2020.

[30] M. Moghazy, “The Influence of Technology and Innovation in Online Teaching Arabic as a Second Language in Dubai,” J. Educ. Pract., vol. 12, no. 5, pp. 58–64, 2021, doi: 10.7176/jep/12-5-08.

[31] B. Irawan, “Application of Listening Reading Technique in Improving the Ability to Read the ‘Kitab Kuning’ of Santri,” A Jamiy J. Bhs. dan Sastra Arab Available, vol. 9, no. 2, pp. 239-251, 2020.

[32] M. Keshav, L. Julien, and J. Miezel, “The Role of Technology in Era 5.0 in the Development of Arabic Language in the World of Education,” J. Int. Ling. Technol., vol. 1, no. 2, pp. 79-98, 2022, doi: 10.55849/jiltech.v1i2.85.

[33] A. B. S.Abdurrahman, “The Application of « Nemo » Artificial Intelegence in Arabic Language Learning in the 4.0 Revolution Era At Al- Khalifah Islamic Boarding School Cibubur,” Ijlecr - Int. J. Lang. Educ. Cult. Rev., vol. 6, no. 1, pp. 58-61, 2020, doi: 10.21009/ijlecr.061.07.

[34] U. Hanifah, “Fun Arabic Learning through Songs Media,” Tanwir Arab. Arab. As Foreign Lang. J., vol. 1, no. 2, pp. 73–82, 2021, doi: 10.31869/aflj.v1i2.2873.

[35] R. Rahmaini and M. I. P. Nasution, “The Effectiveness of Learning Arabic Vocabulary Using Multimedia Technology,” AISTSSE, January, 2019, doi: 10.4108/eai.18-10-2018.2287337.

[36] Y. A. B. El-Ebiary, E. M. Ali Hassan, I. B. Elhag, H. Suleiman, and K. Issa, “The Influence of Multimedia in Teaching Languages - Arabic Language as a Study,” Turkish J. Physiother. Rehabil., vol. 33, no. 1, pp. 31-40, 2022.

[37] R. Vrika, M. Rezi, R. Yunita, and R. K. Illahi, “Challenges and Perceptions towards Teaching and Learning Media Online,” Glob. Conf. Ser. Soc. Sci. Educ. Humanit., vol. 11, pp. 116-119, 2021.

[38] M. Sulthon, P. Pujiastuti, and H. Retnawati, “What is the teacher’s challenge on the developing of learning media to increase critical thinking ability and the character?,” J. Prima Edukasia, vol. 9, no. 1, pp. 55–64, 2021, doi: 10.21831/jpe.v9i1.34876.

[39] R. Ahmadi, D. Satori, and A. Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Ar-Ruzz Media, 2014.

[40] Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, 2018.

[41] N. S. Sukmadinata, Metode penelitian pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.

[42] M. B. Miles and A. M. Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Jakarta: UI-Press, 2009.

[43] L. Moleong, Metodologi penelitian. Kualitalif Sasial, 2006.

[44] A. Arsyad, Media Pembelajaran. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7385

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved