VAI TRÒ CỦA FACEBOOK TRONG TIẾN TRÌNH DU LỊCH CỦA DU KHÁCH THẾ HỆ Z | Phượng | TNU Journal of Science and Technology

VAI TRÒ CỦA FACEBOOK TRONG TIẾN TRÌNH DU LỊCH CỦA DU KHÁCH THẾ HỆ Z

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 15/03/23                Ngày hoàn thiện: 19/06/23                Ngày đăng: 19/06/23

Các tác giả

1. Lê Thái Phượng Email to author, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng
2. Nguyễn Văn Tình, Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính
3. Nguyễn Xuân Vinh, Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Tóm tắt


Facebook là một trong những mạng xã hội phổ biến tại Việt Nam. Hiểu được vai trò của Facebook trong tiến trình du lịch của du khách sẽ giúp điểm đến du lịch cũng như các đơn vị kinh doanh du lịch có những định hướng phù hợp trong hoạt động truyền thông nhằm thu hút du khách. Chính vì vậy, nghiên cứu này tập trung phân tích vai trò của Facebook trong 5 giai đoạn của tiến trình du lịch. Kết quả khảo sát 486 du khách cho thấy Facebook có vai trò rất cao ở giai đoạn chia sẻ, tiếp theo là giai đoạn trải nghiệm và giai đoạn mơ ước. Tuy nhiên, giai đoạn lập kế hoạch và đặt dịch vụ thì vai trò của Facebook chỉ được đánh giá ở mức trung bình và thấp. Ngoài ra, vai trò của Facebook ở các giai đoạn cũng có sự khác biệt theo giới tính và độ tuổi. Du khách nữ đánh giá cao vai trò của Facebook hơn du khách nam ở giai đoạn đặt dịch vụ, trải nghiệm và chia sẻ. Du khách ở độ tuổi từ 19 đến 22 tuổi đánh giá cao vai trò của Facebook hơn các độ tuổi khác ở cả 5 giai đoạn trong tiến trình du lịch.

Từ khóa


Facebook; Mạng xã hội; Tiến trình du lịch; Thế hệ Z; Khách du lịch

Toàn văn:

PDF

Tài liệu tham khảo


[1] T. Luan, “The number of internet users worldwide reaches 4.66 billion people,” 2022. [Online]. Available: https://thanhnien.vn/luong-nguoi-dung-internet-tren-toan-the-gioi-dat-466-ti-1851033097.htm. [Accessed May 8, 2023].

[2] A. A. Tham, G. Croy, and J. Mair, “Social Media in Destination Choice: Distinctive Electronic Word-of-Mouth Dimensions,” Journal of Travel & Tourism Marketing, vol. 30, no. 2, pp. 144–55, 2013.

[3] X. Liu, F. Mehraliyev, C. Liu, and M. Schuckert, “The roles of social media in tourists’ choices of travel components,” Tourist Studies, vol. 20, no. 1, pp. 27-48, 2022.

[4] Z. Xiang and U. Gretzel, “Role of social media in online travel information search,” Tourism Management, vol. 31, no. 2, pp. 179-188, 2010.

[5] N. Chung and C. Koo, “The use of social media in travel information search,” Telematics and Informatics, vol. 32, no. 2, pp. 215-229, 2015.

[6] B. Indu and R. Singh, “Role of Social Media in Ecotourism Development,” International Journal of Research in Social Sciences, vol. 8, no. 5, pp. 134-141, 2018.

[7] N. S. Ira and F. Adfiyani, “The Function of Social Media as a Promotion Tool for Tourism Destinations,” Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 135, pp. 130-132, 2019.

[8] N. A. Dwityas and R. Briandana, “Social Media in Travel Decision Making Process,” International Journal of Humanities and Social Science, vol. 7, no. 7, pp. 193-201, 2017.

[9] D. Süli and Z. Martyin-Csamang, “The Impact of Social Media in Travel Decision-making Process among the Y and Z Generations of Music Festivals in Serbia and Hungary,” TURIZAM, vol. 24, no. 2, pp. 79-90, 2020.

[10] A. Werenowska and M. Rzepka, “The Role of Social Media in Generation Y Travel Decision-Making Process (Case Study in Poland),” Information, vol. 11, pp. 1-14, 2020.

[11] L. F. Prasetya1, M. C. Jaya, and S. Thio, “The Role of Social Media Instagram in the Travel Process: Evidence from Young People in Surabaya,” Petra International Journal of Business Studies, vol. 4, no. 1, pp. 23-32, 2021.

[12] J. H. Park, C. Lee, C. Yoo, and Y. Nam, “An analysis of the utilization of Facebook by local Korean governments for tourism development and the network of smart tourism ecosystem,” International Journal of Information Management, vol. 36, no. 6, pp. 1320-1327, 2016.

[13] E. Ketter, “Destination image restoration on facebook: The case study of Nepal’s Gurkha Earthquake,” Journal of Hospitality and Tourism Management, vol. 28, pp. 66-72, 2016.

[14] M. Ben-Shaul and A. Reichel, “Motives, Modes of Participation, and Loyalty Intentions of Facebook Tourism Brand Page Consumers,” Journal of Travel Research, vol. 57, no. 4, pp. 453-471, 2017.

[15] P. Kumar, J. M. Mishra, and Y. V. Rao, “Analysing tourism destination promotion through Facebook by Destination Marketing Organizations of India,” Current Issues in Tourism, Current Issues in Tourism, vol. 25, no. 9, pp. 1416-1431, 2022.

[16] H. Tran, “Using social networks: Freedom, but civility,” 2022. [Online]. Available: https://thanhnien.vn/luong-nguoi-dung-internet-tren-toan-the-gioi-dat-466-ti-1851033097.htm. [Accessed May 8, 2023].

[17] S. T. Lyons, L. Schweitzer, and S. W. Eddy, “How have careers changed? An investigation of changing career patterns across four generations,” Journal of Managerial Psychology, vol. 30, no. 1, pp. 8-21, 2015.

[18] C. Cox, S. Burgess, C. Sellitto, and J. Buultjens, “The role of user-generated content in tourists’ travel planning behavior,” Journal of Hospitality Marketing & Management, vol. 18, no. 8, pp. 743-764, 2009.

[19] J. Fotis, D. Buhalis, and N. Rossides, “Social media impact on holiday travel planning: The case of the Russian and the FSU markets,” International Journal of Online Marketing, vol. 1, no. 4, pp. 1-19, 2011.

[20] J. Fotis, “The use of social media and its impacts on consumer behavior: The context of holiday travel,” Doctoral dissertation, Bournemouth University, The UK, 2015.

[21] W. Tong, “Instagram’s Impact in Travel Decision-Making Process and Leisure Travel Planning: The Case of Hong Kong,” International Program, ISC Paris, 2018.

[22] T. T. M. Nguyen and V. H. Nguyen, Survey method - Principles and practice. Ha Noi: National Economics University Publishing house, 2015.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7529

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved