SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ NGUYỄN BỈNH KHIÊM | Nga | TNU Journal of Science and Technology

SỬ DỤNG TRÒ CHƠI NGÔN NGỮ ĐỂ NÂNG CAO ĐỘNG LỰC TRONG CÁC GIỜ HỌC NÓI TIẾNG ANH CHO HỌC SINH LỚP 8 TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ NGUYỄN BỈNH KHIÊM

Thông tin bài báo

Ngày nhận bài: 20/03/23                Ngày hoàn thiện: 31/03/23                Ngày đăng: 31/03/23

Các tác giả

1. Dương Quỳnh Nga, Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm
2. Lê Thị Thu Hương Email to author, Trường Đại học Sư phạm – ĐH Thái Nguyên

Tóm tắt


Bài báo trình bày kết quả của việc sử dụng trò chơi ngôn ngữ nhằm tăng động lực trong giờ học nói tiếng Anh cho học sinh lớp 8 trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nguyễn Bỉnh Khiêm. Nghiên cứu được thực hiện trong 12 tuần trong các giờ học tiếng Anh đối với 40 học sinh lớp 8. Các hoạt động khảo sát, quan sát lớp học và phỏng vấn đã được sử dụng để thu thập dữ liệu và phân tích. Kết quả nghiên cứu cho thấy động cơ học nói của học sinh được cải thiện nhiều sau khi sử dụng thường xuyên các trò chơi ngôn ngữ trong quá trình dạy và học. Hầu hết học sinh nhận thấy các trò chơi ngôn ngữ làm cho các giờ học nói trở nên thú vị và vui vẻ hơn. Đặc biệt, trò chơi ngôn ngữ có thể giúp tạo ra nhiều cơ hội và thời gian nói cho học sinh. Học sinh cảm thấy thoải mái và thích thú hơn khi học nói. Học sinh cảm thấy ít lo lắng hơn trong khi nói và cảm thấy tự tin hơn khi các trò chơi ngôn ngữ được tích hợp trong các giờ học tiếng Anh của mình.

Từ khóa


Trò chơi ngôn ngữ; Động lực; Kỹ năng nói tiếng Anh; Học sinh lớp 8; Trường nội trú

Toàn văn:

PDF (English)

Tài liệu tham khảo


[1] D. R. Sharma, “Action research on improving students’ speaking proficiency in using cooperative storytelling strategy,” Journal of NELTA Surkhet, vol. 5, pp. 1-9, 2018, doi: 10.3126/jns.v5i0.19495.

[2] C. H. T. Wong and M. M. Yunus, “Board Games in Improving Pupils’ Speaking Skills: A Systematic Review,” Sustainability, vol. 13, 2021, Art. no. 8772, doi: 10.3390/su13168772.

[3] J. C. Richards and T. S. Rodgers, Approaches and Methods in Language Teaching. Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

[4] D. Efrizal, “Improving Students’ Speaking through Communicative Language Teaching Method at Mts Jaalhaq, Sentot Ali Basa Islamic Boarding School of Bengkulu, Indonesia,” International Journal of Humanities and Social Science, vol. 2, no. 20, pp. 127-134, 2012.

[5] R. Ellis, Second Language Acquisition. Oxford: Oxford University Press, 1997.

[6] A. Woolfolk, “Educational Psychology,” Upper Saddle River. New Jersey: Pearson, 2013.

[7] M. Peacock, “The effect of authentic materials on the motivation of EFL learners,” ELT Journal, vol. 51, no. 2, pp. 144-156, 1997.

[8] J. Arnold, Affect in language learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2000.

[9] Z. Dornyei, Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: CUP, 2001.

[10] G. N. Chamber, Motivating language learners. Clevedon: Multilingual Matters, 1999.

[11] D. Byrne, Teaching Oral English. Harlow: Longman Group UK Limited, 1995, pp. 101-103.

[12] G. Emine and K. C. Cagda, “The importance of using games in EFL classrooms,” Cypriot Journal of Educational Sciences, vol. 11, no. 3, pp. 126-135, 2016. [Online]. Available: http://sproc.org/ojs/ index.php/cjes/. [Accessed January 15, 2023].

[13] W. R. Lee, Language teaching games and contests. Oxford: Oxford University Press, 1979.

[14] R. Kamra, “The Importance of Using Games in the English Classroom,” 2010. [Online]. Available: http://englishtips.org. [Accessed January 15, 2023].

[15] S. Rixon, How to use games in language teaching. London: Macmillan, 1981.

[16] A. S. Savitri, “The use of language games to improve the students’ speaking ability of class VIIA of SMP Ma’arif Terpadu Mintilan in the academic years of 2012/2013,” Thesis of Sarjana Pendidikan in English Language Education, Yogyakarta State University, 2013.

[17] D. N. Fajariyah, “Improving Students’ Speaking Proficiency Using Games (A Classroom Action Research on the Eight Grade Students of SMP N 2 Baki Sukoharjo in 2008/2009 Academic Year),” Undergraduate Thesis of English Education, Sebelas Maret University, 2009.

[18] T. N. T. Nguyen and T. M. H. Le, “Using language games to develop speaking skills for the students at Military Technical Academy,” Vietnam Education Journal, Special issue, pp. 230-234, May 2018,

[19] Z. Dornyei, Motivational Strategies in the Language Classroom. Cambridge: CUP, 2001.

[20] D. Hopkins, A teacher's guide to classroom research. Open University Press, 1985.

[21] A. Mackey and S. M. Grass, Second Language Research. Routledge, 2005.
DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.7553

Các bài báo tham chiếu

  • Hiện tại không có bài báo tham chiếu
Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên
Phòng 408, 409 - Tòa nhà Điều hành - Đại học Thái Nguyên
Phường Tân Thịnh - Thành phố Thái Nguyên
Điện thoại: 0208 3840 288 - E-mail: jst@tnu.edu.vn
Phát triển trên nền tảng Open Journal Systems
©2018 All Rights Reserved